تغذیه (ویژه دانشکده)
ورود به سایت

ارتباط با مسئولین

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۴ - 11:56 | 
شماره تماس: 32322953-045

ایمیل ریاست دانشکده (دکتر عزیزیان): azizian@uma.ac.ir
ایمیل معاونت آموزشی (دکتر امیری): p.amiri28m@gmail.com
ایمیل مدیر گروه (دکتر میرزائی): sharareh.mirzaee0@gmail.com