دستور العمل نحوه تشکیل

دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی

 ترکیب

  •   رئیس دانشگاه، ‌دبیر هیأت امناء
  •   سه تا پنج تن از صاحبنظران و متخصصان به انتخاب هیأت امنا
  •   یک تن به انتخاب وزیر علوم،‌ تحقیقات و فنآوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی
  •   نماینده دفتر امور علوم تحقیقات و فنآوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  •   نماینده دفتر هیأت های امنا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  تبصره: حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دانشگاه بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

  •   جلسات کمیسیون با حضور حداقل 5 تن از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

  •   دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی توسط دبیر حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.