وظایف کمیسیون دائمی

وظایف کمیسیون دائمی

  • بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیأت امنا، رئیس دانشگاه یا هر یک از اعضای هیأت امنا به کمیسیون ارجاع می شود.
  • بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه به منظور طرح در هیأت امناء.
  • بررسی ساختار تشکیلاتی دانشگاه.
  • بررسی و تصویب اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالــب برنامه های توسعه دانشگاه و سیاست تعیین شده از سوی هیأت امناء حداکثر تا سقف 10% و گزارش نهایی آن به هیأت امناء.
  • ارزیابی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد دانشگاه برای استحضار اعضای هیأت امناء