وظایف کمیسیون دائمی

وظایف کمیسیون دائمی

  • بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیات امنا، رئیس دانشگاه یا هر یک از اعضای هیات امنا به کمیسیون ارجاع می شود.
  • بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه به منظور طرح در هیات امناء.
  • بررسی ساختار تشکیلاتی دانشگاه.
  • بررسی و تصویب اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالــب برنامه های توسعه دانشگاه و سیاست تعیین شده از سوی هیات امناء حداکثر تا سقف 10% و گزارش نهایی آن به هیات امناء.
  • ارزیابی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد دانشگاه برای استحضار اعضای هیات امناء