اطلاعات تماس

شماره تلفن مستقیم رییس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه:

045-31505013

شماره تلفن داخلی رییس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه:

5013

شماره تلفن های مستقیم دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه:

045-31505026

045-31505049

شماره تلفن های داخلی دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه:

5026
5049

شماره دورنگار دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه:

045-31505049

  اردبیل - انتهای خیابان دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی - کد پستی: 5619911367