اطلاعات تماس

شماره تلفن مستقیم رییس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه:

045-31505013

شماره تلفن داخلی رییس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه:

5013

شماره تلفن های مستقیم دبیرخانه هیات امنای دانشگاه:

045-31505026

045-31505049

شماره تلفن های داخلی دبیرخانه هیات امنای دانشگاه:

5026
5049

شماره دورنگار دبیرخانه هیات امنای دانشگاه:

045-31505049

  اردبیل - انتهای خیابان دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی - کد پستی: 5619911367