تماس با ما

تلفن تماس دفتر آکادمی زبان دانشگاه: 33510133

تلفن تماس رییس آکادمی: 33516684

آدرس ایمیل آکادمی: academy@uma.ac.ir