هزینه های آزمون

تعرفه پیشنهادی دانشکده ها و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه برای دستگاه ها و تجهیزات با قابلیت ارایه خدمات

- به منظور بهینه­ سازی ارایه خدمات آزمایشگاهی در دانشگاه و استفاده از دستگاه ها و تجهیزات موجود در دانشکده ها و آزمایشگاه مرکزی و همچنین درآمدزایی دانشگاه مقرر گردید خدمات آزمایشگاهی طبق تعرفه های مصوب زیر ارایه شود.

الف) آرمایشگاه مرکزی

ردیف دستگاه تعداد نمونه مبلغ مصوب (ریال)
1 کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) هر نمونه 1500000
2 کروماتوگرافی گازی-آشکارسازی یونیزاسیون شعله ای (GC-FID) هر نمونه 800000
3 طیف سنجی جرمی (DIP-MS) هر نمونه 750000
4 آنالیز عنصری (CHNS) هر نمونه 1000000
5 مغناطومتر نمونه مرتعش (VSM) 1-10 نمونه 500000
10< نمونه 400000
6 تخلخل سنج سطح ویژه (BET) 1 نمونه 1500000
2-5 نمونه 1200000
5< نمونه 1000000
7 واکنش زنجیره ای پلیمراز همزمان (Real-time PCR) هر بارگذاری 800000
8 نانواسپکتروفتومتر (Nanodrop) 1-9 نمونه 25000
10-20 نمونه 22000
20< نمونه 20000ب) دانشکده علوم پایه

مبلغ مصوب دستگاه ردیف
به ازای هر نمونه-عادی   400000 ریال
به ازای هر نمونه-با آنالیز تشخیصی   500000 ریال
پراش اشعه X   (XRD) 1
به ازای هر نمونه 240000  ریال اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) 2
به ازای هر نمونه 240000  ریال اسپکتروسکوپی مادون قرمز ATR  3
به ازای هر نمونه 360000  ریال اسپکتروسکوپی پراکندگی بازتابشی   (DRS) 4
میگروسکوپ الکترونی (SEM) 5
برای یک نمونه 480000 ریال
برای 2-5 نمونه 420000 ریال
برای بیش از 5 نمونه 390000 ریال
(هزینه های فوق شامل تصویر برداری و آماده سازی نمونه است)
تا دمای 500 درجه سانتی گراد به ازای هر نمونه 845000 ریال دستگاه آنالیز حرارتی (TGA/DTA) 6
تا دمای 600 درجه سانتی گراد به ازای هر نمونه 970000 ریال
تا دمای 700 درجه سانتی گراد به ازای هر نمونه 1100000ریال
به ازای هر نمونه بدون آماده سازی 180000 ریال برای دستگاه جذب اتمی (AAS) 7
به ازای هرنمونه به همراه آماده سازی 550000 ریال
به ازای هر نمونه 1000000  ریال آزمایش لایه نشانی به روش Sputtering 8
به ازای هر نمونه 1000000  ریال آزمایش لایه نشانی به روش Electron Beam 9
به ازای هز نمونه 1400000 ریال کروماتوگرافی با عملکرد بالا (HPLC) 10

ج) دانشکده فنی مهندسی

هزینه انجام آزمایش(ریال) واحد محل نام تجهیزات
850000 نمونه آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش سه محوره UU
1000000 نمونه آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش سه محورهUUبا قرائت فشار آب
5700000 نمونه آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش سه محوره CU
7000000 نمونه آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش سه محورهCD
700000 نمونه آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش برش مستقیم تند تحکیم نیافته UU
3500000 نمونه آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش برش مستقیم CD
140000 نمونه آزمایشگاه مکانیک خاک دانه بندی خاک درشت تر از الک 4
190000 نمونه آزمایشگاه مکانیک خاک دانه بندی خاک ریزتر از الک 4
270000 نمونه آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش هیدرومتری
1200000 نمونه آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش تحکیم تا 50mm
500000 نمونه آزمایشگاه بتن تعیین مقاومت فشاری بتن با نمونه برداری
200000 نمونه آزمایشگاه بتن تعیین مقاومت فشاری بتن بدون نمونه برداری
500000 نمونه آزمایشگاه مهندسی شیمی آزمون کشش سطحی مایعات
15000 ساعت آزمایشگاه مهندسی شیمی آون خلاء
15000 ساعت آزماشگاه مهندسی شیمی شیکر انکوباتور یخچال دار
400000 نمونه آزمایشگاه مهندسی شیمی ویسکومتر
130000 ساعت آزمایشگاه مهندسی شیمی راکتومتر BOD
130000 ساعت آزمایشگاه مهندسی شیمی راکتور COD
5000 نمونه آزمایشگاه مهندسی شیمی ترازوی دیجیتالی 4 رقم اعشار
300000 نمونه آزمایشگاه مهندسی شیمی اسپکتروفتومتر
30000 نمونه آزمایشگاه مهندسی شیمی pH متر
10000 ساعت آزمایشگاه مهندسی شیمی همزن هماتولوژی
30000 ساعت آزمایشگاه مهندسی شیمی جار تست
30000 دقیقه آزمایشگاه مهندسی شیمی پروب التراسونیک
100000 نمونه آزمایشگاه مهندسی شیمی سختی سنج شور A

د) دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

ردیف شرح واحد تعرفه (ریال) نام گروه
1 آماده­ سازی کمتر از دو کیلوگرم نمونه خاک در اندازه کمتر از  2 میلی­متر یک نمونه 35000 علوم و مهندسی خاک
2 دانه ­بندی به روش هیدرومتری (بافت) یک نمونه 175000 علوم و مهندسی خاک
3 درصد رطوبت یک نمونه 60000 علوم و مهندسی خاک
4 جرم مخصوص ظاهری یک نمونه 115000 علوم و مهندسی خاک
5 جرم مخصوص حقیقی یک نمونه 135000 علوم و مهندسی خاک
6 رطوبت با دستگاه صفحات فشاری یک نمونه 245000 علوم و مهندسی خاک
7 قطر ذرات به روش الک خشک یک نمونه 185000 علوم و مهندسی خاک
8 pH گل اشباع یک نمونه 95000 علوم و مهندسی خاک
9 EC هدایت الکتریکی یک نمونه 120000 علوم و مهندسی خاک
10 درصد رطوبت اشباع یک نمونه 80000 علوم و مهندسی خاک
11 کربن آلی یک نمونه 115000 علوم و مهندسی خاک
12 آهک یک نمونه 80000 علوم و مهندسی خاک
13 فسفر خاک یک نمونه 180000 علوم و مهندسی خاک
14 ازت نیتراته خاک یک نمونه 290000 علوم و مهندسی خاک
15 ازت کل خاک یک نمونه 200000 علوم و مهندسی خاک
16 پتاسیم خاک یک نمونه 290000 علوم و مهندسی خاک
17 سدیم خاک یک نمونه 260000 علوم و مهندسی خاک
18 کلسیم خاک یک نمونه 200000 علوم و مهندسی خاک
19 منیزیم خاک یک نمونه 265000 علوم و مهندسی خاک
20 کربنات خاک یک نمونه 145000 علوم و مهندسی خاک
21 بیکربنات خاک یک نمونه 145000 علوم و مهندسی خاک
22 pH آب یک نمونه 65000 علوم و مهندسی خاک
23 EC هدایت الکتریکی آب یک نمونه 65000 علوم و مهندسی خاک
24 کل مواد محلول در آب TDS یک نمونه 65000 علوم و مهندسی خاک
25 ازت کل گیاه یک نمونه 220000 علوم و مهندسی خاک
26 فسفر گیاه یک نمونه 230000 علوم و مهندسی خاک
27 پتاسیم گیاه یک نمونه 210000 علوم و مهندسی خاک
28 خاکستر­گیری با کوره الکتریکی یک نمونه 50000 علوم و مهندسی خاک
29 پایداری خاکدانه­ها به روش الک تر یک نمونه 750000 علوم و مهندسی خاک
30 هدایت هیدرولیکی به روش بار افتان یا ثابت یک نمونه 1140000 علوم و مهندسی خاک
31 کربن بیومس جمعیت میکروبی خاک یک نمونه 560000 علوم و مهندسی خاک
32 تنفس میکروبی پایه یا تحریک شده جمعیت میکروبی خاک یک نمونه 330000 علوم و مهندسی خاک
33 جمعیت میکروبی به روش MPN یا CFU یک نمونه 330000 علوم و مهندسی خاک
34 استریل کردن با اتوکلاو یک سری 500000 علوم و مهندسی خاک
35 اسپکتروفتو متر بدون آماده سازی 1-20 40000 علوم و مهندسی خاک
باغبانی
زراعت و اصلاح نباتات
21-40 35000
41-60 30000
بیش از 60 25000
36 اندازه گیری خاکستر 1-20 نمونه 50000 علوم و مهندسی خاک
علوم دامی
21-40 نمونه 40000
41 به بالا 30000
37 فلیم فتومتر بدون آماده سازی 1-20 50000 علوم و مهندسی خاک
 
زراعت و اصلاح نباتات
 
علوم باغبانی
21-40 45000
41-60 40000
بیش از 60 35000
38 فلیم فتومتر با آماده سازی 1-20 100000
21-40 85000
بیش از 40 70000
39 الکترو فورز فقط ران کردن + تصویر برداری 150000 زراعت و اصلاح نباتات
40 فریز درایر هر دوره 200000 زراعت و اصلاح نباتات
41 اولتراسونیک هر نوبت 50000 زراعت و اصلاح نباتات
42 تعیین انرژی خام توسط دستگاه بمب کالریمتر هر نوبت 350000 علوم دامی
43 تعیین الیاف خام  هر نوبت 100000 علوم دامی
44 تعیین الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF) هر نوبت 150000 علوم دامی
45 تعیین الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (ADF) هر نوبت 150000 علوم دامی
46 اندازه گیری آلایندگی اگزوز خودرو هر نوبت 500000 بیوسیستم
47 چربی خام (سوکسیله) بدون آماده سازی یک نمونه 150000 علوم دامی
48 چربی خام (سوکسیله) بدون آماده سازی بیش از 10 نمونه 120000 علوم دامی
49 PH  متر 1-20 40000 مهندسی آب
21-40 35000
41-60 30000
بیش از 60 25000
50 شخم هر هکتار 1000000 بیوسیستم
51 آزمون فشاری* یک نمونه 100000 بیوسیستم
52 آزمون کششی با نصب فک کششی* یک نمونه 150000 بیوسیستم
53 آزمون  خزشی(در حالت کششی)* یک نمونه 150000 بیوسیستم
54 آزمون سفتی (فشاری) با پروب ساچمه ای* یک نمونه 30000 بیوسیستم
*دستگاه کشش فشار (SANTAM) با حداکثر بار اعمالی 20KN و کوچکترین حسگر بار قابل نصب 1KN بدون انجام مرحله آماده سازی نمونه
 
ه) دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
ردیف نام دستگاه تعرفه(ریال) واحد
1 سانتریفیوژ یخچالدار 100000 هر نمونه
2 فلایم فتومتر 100000 هر نمونه
3 اسپکتروفتومتر 100000 هر نمونه
4 سطح برگ سنج 500000 هر ساعت کار
5 الکتروفورز عمودی 100000 هر ژل
6 الکتروفورز افقی 100000 هر ژل
7 واکنش زنجیره­ای پلیمراز  PCR 350000 هر رک 96 تایی
8 کلروفیل متر 500000 هر ساعت کار
9 فتوسنتز متر 500000 هر ساعت کار
10 بلاد گاز آنالایز 200000 هر نمونه
11 پروب مولتی فرکانس عمقی 250000 هر معاینه
12 پروب مولتی فرکانس سطحی 250000 هر معاینه
13 دستگاه تقطیر هر نمونه 200000 هر نمونه
14 Van Fery 100000 هر نمونه
15 پمپ سرنگ 50000 هر نمونه
16 آنالیز شیر 250000 هر نمونه
17 سیستم آنالیز اسپرم 400000 هر نمونه
 
 
و) دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مشگین شهر
 
ردیف نام دستگاه تعرفه ( ریال ) واحد
1 سانتریفیوژ یخچالدار 100000 یکبار استفاده از دستگاه
2 PCR   سیستم 300000 یکبار استفاده از دستگاه
3 انکوباتور یخچالدار 200000 یک ساعت
4 دستگاه کلونجر تقطیر با آب 100000 یک ساعت
5 سوکسله 100000 یک ساعت
6 انکوباتور 150000 یک ساعت
7 ترازو 0.001 50000 یک ساعت
8 اتوکلاو 150000 یکبار استفاده از دستگاه
9 آون 100000 یکبار استفاده از دستگاه
10 ELISA 150000 یکبار استفاده از دستگاه
 
ر) دانشکده روانشناسی
1)خدمات مشاوره و روان درمانی تخصصی ( مطابق تعرفه­های سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور)
کارشناسی ارشد
(غیر هیات علمی)
کارشناسی ارشد مربی دکتری (غیر هیات علمی) دکتری استادیار دکتری دانشیار دکتری استاد
تهران 420000 ریال 480000 ریال 610000ریال 730000 ریال 840000 ریال 970000 ریال
مراکز استان 360000ریال 420000 ریال 480000 ریال 610000 ریال 730000 ریال 840000 ریال
سایر شهرستان­ها 300000 ریال 360000ریال 430000 ریال 480000 ریال 610000 ریال 730000 ریال
 
2)خدمات روان سنجی و اجرای آزمونهای روان شناختی
نوع خدمات زمان هزینه (ریال)
اجراء و تفسیر آزمون آزمونهای مداد کاغذی کوتاه مدت از قبیل افسردگی، اضطراب، هوش ریون،   SC190 و سایر آزمونهایی که اجرا، نمونه گذاری و تفسیر آن عینی است. حداقل 30 دقیقه 100000
اجراء و تفسیر آزمون آزمونهای مدادکاغذی بلند مدت از قبیل MMPIt 16 عاملی کتل، کهس و بندر گشتالت، رغبت سنج هالند و سایر آزمونهایی که پس از اجرا، نیاز به تفسیر متخصص دارد و نیمه عینی است. حداقل 45 دقیقه 500000
اجراء و تفسیر آزمون آزمونهای فرافکن یا عملی بلند مدت از قبیل T.A.T، رورشاخ، و کسلر کودکان و بزرگسالان و سایر آزمونهایی که اجرای آنها عملی است و نیاز به زمان طولانی دارد. حداقل 60 دقیقه 800000
 
3)خدمات ارزیابی و درمانهای نوروسایکولوژیک
نوع خدمات زمان تعرفه به ریال
نوروفیدبک 45 دقیقه ( در هر جلسه ) 300000
تحریک الکتریک مستقیم فراجمجمه­ای (tDCS) 45 دقیقه ( در هر جلسه ) 300000
ثبت و تحلیل امواج مغزی با الکتروانسفالوگرافی کمی و نرم افزار نوروگاید یک ساعت 600000
 
 
4-تعرفه‌ دستگاه‌های آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش و مرکز سلامت و تندرستی دانشگاه             
تعرفه به ریال خدمات مرکز سلامت و تندرستی
220000 توسط پزشک ویزیت
500000 لیزر درمانی توسط پزشک معالج (هر جلسه)  
 
خدمات مداخله‌‌ای
 
 
150000 حرکات اصلاحی زیر نظر پزشک معالج (هر جلسه)
120000 تمرین اصلاحی با وزنه زیر نظر پزشک معالج (هر جلسه)
120000 تمرین اصلاحی با تردمیل زیر نظر پزشک معالج (هر جلسه) 
300000 ماساژ ورزشی و ریلکسیشن (هر جلسه حداقل 30 دقیقه)
220000 سنجش ترکیب بدن به روش بیوامپدانس  
 
خدمات سنجش و اندازه گیری
400000 سنجش و برسی وضعیت ریه (اسپرومتری)
150000 نوار قلب
300000 سنجش راستای قامت به روش کامپیوتری
120000 بررسی وضعیت کف پا (اسکن پا)
600000 مشاوره و ارائه برنامه تمرین ورزشی خدمات مشاوره
توافقی بر اساس قرار داد تعامل با سازمان‌های مختلف ( سازمان ورزش و جوانان،
 هیات پزشکی ورزشی، آموزش و پرورش و ...)
خدمات متفرقه
5-تعرفه‌ دستگاه‌های آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش و مرکز سلامت و تندرستی دانشگاه             
تعرفه به ریال نام دستگاه‌ ردیف
100000 کالیپر  چین پوستی ( روزانه) 1
100000 پلار( روزانه) 2
50000 تردمیل معمولی (هر ساعت ) 3
500000 گاز آنالیزر ( هر جلسه) 4
500000 اسپیرو متری( روزانه) 5
500000 بلاد گاز سیستم ( روزانه) 6
200000 لاکتومتر ( روزانه) 7
200000 گلوکومتر ( روزانه) 8
100000 فشار سنج ( روزانه) 9
300000 سانتریفیوژ ( روزانه) 10
500000 نوار قلب ( روزانه) 11
500000 سل کانتر ( روزانه) 12
200000 دوربین ( روزانه) 13
400000 دوچرخه ( روزانه) 14
500000 هولترمانیتورینگ ( روزانه) 15
300000 الایزا ( روزانه) 16
300000 اسپکتوفوتومتری ( روزانه) 17

 
تبصره 1:  تعرفه دستگاهها و تجهیزات مستقر در گروهها برای استفاده اعضای هیات علمی داخل گروه آموزشی رایگان و برای خارج از گروه مربوطه 50% تعرفه مصوب خواهد بود. در مورد دستگاههایSEM  ،XRD  و همچنین دستگاههایی که در محل آزمایشگاه مرکزی مستقر هستند همه اعضای هیات علمی دانشگاه 50% تعرفه مصوب را پرداخت خواهند کرد.
تبصره 2:  کلیه سفارشات خدمات آزمایشگاهی از داخل و خارج دانشگاه از طریق پورتال آزمایشگاه مرکزی ممکن خواهد بود و در مواقع ضروری و بروز مشکل در پورتال، خدمات آزمایشگاهی پس از پرداخت مبلغ خدمات و تایید رییس آزمایشگاه مرکزی ممکن خواهد بود.