شرکت درپنجمین جلسه شورای اداری استان باحضورمعاون رئیس جمهور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۷ - 13:20 | 
 
پنجمین جلسه شورای اداری ستان اردببیل باحضوردکترمعصومه ابتکار معاون رئیس جمهوردرامورزنان وخانواده وباشرکت دکتربهنام جواستاندارردبیل ،دکترفیضی نماینده مردم اردبیل نیروسرعین درمجلس شورای اسلامی رئیس مجمع نمایدگان اردبیل وفرمانداراستان دکترنوادات ،دبیرشورای هماهنگی اقتصادی وتوسعه استانداری وخانم محمدلومدیرکل دفتراموربانون وخانوادده استانداری اردبیل ودکترمریم سلطانی نماینده رئیس دراموربانوان دانشگاه محقق اردبیلی ومدیران کل ومشاوران اموربانوان وسایرادارات ،کارآفرینان نمونه زن استان؛ عصرروز پنجشنبه مورخه ۲۵ مردادماه ۱۳۹۷درمجتمع فرعنگی هنری فدک اردبیل برگزارشد.
دراین جلسه که باریاست دکتربهنامجواستانداراردبیل برگزارشد:دکترابتکارمعاون رئیس جمهوردرامورزنان مهمترین مسئله درحال حاضربرای کشورراکارآمدی عنوان وباعث بهبودکیفیت زندگی مردم دیده ویکی ازمولفه های کارآمدی دولت را تحقق عدالت در جامعه دانسته وگفت:درحال حاضرباتوجه به خروج آمریکاازبرجام ،درهمه ی بخش هابایدبرای کاآمدی تلاش کرده وعدالت جنسیتی را از جمله شاخصه های عدالت دانست که تحقق آن می تواند جامعه را به سمت رشد و توسعه سوق دهد، نیزیکی اززمینه های کارآمدی لازم برای نظام راتحقق عدالت درزمینه های گوناگون بی قانونی وفسادوسایربخش های اجتماعی عدالت جنسینی درجامعه دانست که باید موردتوجه قرارگیرد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: با توجه به تحولات صورت گرفته در حوزه اجتماعی، نهاد خانواده در معرض آسیب های فراوان قرار دارد که برای غلبه بر این مشکلات لازم است در کنار فنون و مهارت های مختلف مهارت خوب زندگی کردن نیز در مدارس و موسسات آموزش عالی به افراد خصوصا زنان و دختران آموزش داده شود وکلیه ی برنامه ریزی های انجام یافته درتمام سطوح ملی رابرای همه ی زنان ومردان جامعه عنوان وعلت عدم دسرسی همه به آن راعلل گوناگون ازجمله علت فرهنگی دانست.
ایشان همچنین به موضوع ۱۰۱ قانون راموضوع وبرنامه سیاست های ابلاغی دولت ودکترروحانی اعلام وموضوع عدالت جنسیتی راتنهاموضوع کاربانوان وبانوان عضوشورای اداری ومجلس و...ندانسته وآن رامتعلق به همه ی مردم دیده و همچنین از تخصیص نیم درصد ازاعتبارات مجلس برای دستگاه های دولتی برای هزینه در حوزه بانوان خبر د ادو نقش زنان در اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید راچشمگیردانسته وتوانمندسازی زنان را در دستور کاردولت دانست.
ونیزگفت: در دولت تدبیر و امید ارزش، جایگاه و منزلت زنان بالا رفته و طرح‌های قابل توجهی از قبیل طرح ملی گفتگوی ملی خانواده و ارتقای تاب آوری اجتماعی در تمام استان‌ها در دست اجرا است. خانم دکترابتکارافزود: سند ارتقای وضع زنان و خانواده در حال تدوین است که در تمام استان‌ها اجرایی می‌شود در مناطق روستایی برای زنان تسهیلات پایدار در نظر گرفته شده است که انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های اجرایی و مدیران بانک‌ها در پرداخت آن اهتمام جدی داشته باشند.
خانم محمدلومدیرکل مورزنان وخانواده ی استانداری نیز،به توجه مدیران ارشداستان به نقش تاثیرگذارزنان درعرصه های گوناگون واستفاده اززنان درجهت استفاده ازپتانسیل آنان ابرازامیدواری کرده وبااشاره به اینکه زن امروزایرانی درکنارایفای نقش مادری توانسته است نقش پررنگی رادرجامعه  ایفاکند نادیده گرفتن نقش زنان رابه معنی نادیده گرفتن نیمی ازتوان جامعه دانسته ونقش زنان رابه خصوص درحوزه ی کسب وکارنقش مهمی عنوان کرده ونیز از فعالیت ۲۰۰ تعاونی توسط زنان در استان خبر داد، ایشان درادامه افزود دولت حمایت خود از زنان را افزایش داده به طوریکه تا پایان برنامه ششم ۳۰ درصد پست‌های اداری کشور را به دست می‌گیرند.
دکتربهنام جو استانداراردبیل ،دیدارخانم ابتکارازروستاهای محروم استان رانشان ازتوجه ایشان به استان دیده ودرادامه ی سخنان خودبه موضوع راهآهن اردبیل اشاره کرده وازنماینده ولی فقیه دراستان ونماینده مردم درمجلس ومدیران دستگاه های اجرائی به خطرهمکاری همه جانبه برای پیشبردآن قدردانی کرده وازموفقیت ۳۰درصدی راه آهن ادبیل درچهارماهه ی نخست سال خبرداد،ایشان همچنین بالا رفتن مصرف برق استان رانشان بالا رفت وپیشرفت وتوسعه ی استان دانست ودربحث ازتوسعه ی استان ازبازگشت مهاجران اردبیلی به استان ابرازمسرت کرده  وگفت در راستای اشتغال بانوان در استان قدم های خوبی برداشته شده و در مواردی خود بانوان به عنوان کارآفرین، زمینه  اشتغال بانوان در حوزه های مختلف از جمله صنایع دستی و فرش بافی را فراهم کرده اند.
دراین جلسه همچنین باتوجه به سالروزبازگشت آزادگان به مهین اسلامی آقای یاورعبدی یکی ازآزادگان هشت سال دفاع مقدس،خاطراتی ازسالهای اسارت خوددرخاک عراق را بازگوکرده ونیزتعدادی ازکارآفرینان موفق زن استان به طرح موفقیت ها ومشکلات خودپرداختند،واز سه نفرازکارآفرینان زن موفق استان درحوزه ی فرش بانام های زیر تقدیربه عمل آمد. 
خانم شکوهی 
خانم شهلاخدایار
خانم شیری .


*********

*********

*********

*********

*********

*********

 
 
 

شرکت درکارگاه راهکارهای ازدواج آسان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۴ - 17:04 | 
کارگاه راهکارهای ازدواج آسان با حضورآقایان زنجانی فرماندارورئیس شورای آموزش وپرورش استان،ناصری مدیرکل اداره ی کل آموزش وپرورش استان،احمدی ریاست اداره آموزش وپرورش ناحیه ی دو،جعفری واصغری مشاور مدیرکل اداره ی آموزش وپرورش،ابراهیمی ریاست اداره ی آموزش وپرورش ناحیه یک،حضوری معاونت پرورشی وتربیتی ناحیه دو،سرهنگ غفاری معاونت عملیات نیروی انتظامی استان وسرکارخانم دکتر مریم سلطانی مشاوررئیس دانشگاه محقق اردبیلی دراموربانوان و حضرتی مشاور اموربانوان فرمانداری ،مشاورین اموربانوان وخانواده ی سایر دستگاه های اجرائی استان باموضوع راهکارها ی ازدواج آسان روز چهارشنبه مورخ درمحل کانون فرهنگی تربیتی شهید رجائی استان به مناسبت هفته ی ازدواج وبه همت اداره ی آموزش وپرورش ناحیه ۲ استان برگزار گردید.
خانم حضرتی دراین کارگاه بااشاره به این که هدایت ازجوانان درهمه ی مراحل زندگی برای یک زندگی موفق لازم وضروری است،بااین وجودحمایت ازلحاظ شناختی،عاطفی،اجتماعی توسط ارگان های اجتماعی نیز لازم وضروری به نظر میرسد،ایشان به خلاء آموزشی موجود برای عموم مردم جامعه درکنارآموزش خانواده های ادارات اشاره کرده وباتوجه به اینکه اموربانوان موجود درادارات مختلف در کل بانام"اموربانوان وخانواده"شناخته میشودبرگزاری چنین کارگاهایی را برای مردان نیزبرای داشتن یک زندگی سالم لازم وضروری عنوان کرده،ومهم ترین عامل برای یک ازدواج آسان را پرهیز از چشم وهمچشمی ودوری ازتجملاتی که خانواده ها به آن دامن میزننددانسته ولزوم یک فرهنگ سازی عمیق در این مورد رالازم وضروری دانست.
ایشان درادامه به آماراعلام شده درخصوص اینکه کمترین طلاق مربوط به ازدواجهای دانشجویی است اشاره کرده وآگاهی وشناخت کافی از طرفین را درامرازدواج مهم وازازدواج های زود هنگام ودیرهنگام نیز به عنوان مهمترین آسیب های جامعه اشاره کرد وازازدواجهای زود هنگام وشایع بودن این امردراستان اردبیل ابراز تاسف کرده ولزوم تکیه به سنت های دیرینه وموثر برای داشتن یک زندگی سالم ضروری دانست ،ایشان همچنین به لزوم اجرای تمهیداتی برای مهیا شدن امر ازدواج برای سربازان دردوران سربازی نیز اشاره کرده وتحقق این امررادربالارفتن امرازدواج درجامعه مفیدعنوان کرد.
دکتر حضرتی نیز به عنوان مشاور وسخنران این کارگاه به لزوم آموزش خانواده هاازشرایط وچگونگی ازدواج آسان قبل از پرداختن به آن اشاره کرده ومتذکرشدند که عدم آشنایی ازیک ازدواج آسان راستین عواقب جبران ناپذیری خواهد داشت وصرف توجه نکردن به جنبه هاومقوله های مهم درامرازدواج به معنی انجام یک ازدواج آسان نیست،ایشان با اشاره به اینکه ازدواج موفق ازدواجی است که مبتنی براستفاده ی حداکثری ازعقل باشدبرای داشتن یک ازدواج موفق عواملی مهم رابرشمردند:
۱-لزوم توجه به مسئله ی اعتیاد به عنوان مهم ترین واولین عامل
۲-لزوم بررسی ریشه های خانوادگی طرفین به عنوان ریشه وکانون شکل کیری شخصیت فرد
۳-توجه به مسئله ی اتمام سربازی پسران،باتوجه به اینکه دوسال اول زندگی مهم ترین دوران بری زوجین میباشد بنابراین دور بودن آن هاازیکدیگردرطول دوسال باعث بروزخلل درزندگی آنان خواهدبود
۴-تمرین معادله عشق،یعنی دوست داشتن متقابل طرفین
۵-لزوم هماهنگی سن طرفین ازدواج
۶-هماهنگی تحصیلات زوجین
۷-پرهیزازازدواج تحمیلی به جوانان
۸-پرهیزازازدواج های اینترنتی
ایشان همچنین درادامه خانواده ای رابهترین وموفق ترین خانواده عنوان کردکه به انجام سه تکلیف مهم ؛پایه ،رشدی وبهرانی بپردازد ومراد ازتکلیف پایه راامورمربوط به سه امرخوراک ،پوشاک،ومسکن وتامین امکانات مادی وشرایط یک زندگی ایده آل به لحاظ قدرت خریددانست،تکلیف رشدی رانیزسیرهماهنگ وبه موقع تولد،مدرسه،فارغ التحصیلی... وپرداخت بموقع به مقوله ی ازدواج فرزندان دانسته مرادازتکلیف بهرانی رانیزهماهنگی اعضای خانواده خصوصا همسران بایکدیگردرشرایط بهرانی زندگی عنوان کرده ودرادامه نیزبه سوالات مطرح شده ازسوی شرکت کنندگان پاسخ داده شد.      

*********

*********

*********

*********

*********

*********
 
 

شرکت در نشست دینی سلامت و بهداشت تن و روان با حضور پروفسور حسین خیراندیش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۳ - 10:22 | 
نشست دینی ویژه مبلغین و مبلغات و بانوان فرهیخته با حضور پروفسور حسین خیراندیش، پدر طب سنتی ایران و رئیس مؤسسه تحقیقات حجامت ایران، حجه الإسلام ستوده، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان، خانم دکتر مریم سلطانی کوهانستانی، مشاور رئیس در امور بانوان دانشگاه محقق اردبیلی، مشاوران بانوان  سایر دستگاه‌های اجرائی و جمعی از مبلغین و مبلغات استان، با موضوع سلامت و بهداشت تن و روان در روز دوشنبه مورخ ۲۲/۵/۹۷ در سازمان تبلیغات اسلامی استان اردبیل برگزار گردید.
در این جلسه، پروفسور خیراندیش اظهار داشتند: انقلاب ما تجلی آمال انبیای الهی درطول تاریخ بوده است و این به لحاظ پاسداری از انقلاب اسلامی و احتمال کوتاهی در حفظ آن، مسئولیتی سنگین برای ماست. ایشان در ادامه افزودند: دشمنان انقلاب اسلامی، از ابتدا تا اکنون همواره به دنبال دسیسه‌هایی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند که یکی از مهمترین این راهها، همان نفوذی است که مقام معظم رهبری دائماً در تمامی هشدارها تأکید بر بستن راههای نفوذ و داشتن بصیرت داشته و دارند. ایشان گفتند، اگر راههای نفوذ را جمع بندی کنیم، قطعاً یکی از آنها طب است؛ طب موثرترین و محرمانه‌ترین راه نفوذ است. بنابراین مهمترین راه بستن این نفوذ در آن است که سفره غذایی‌مان را خودمان تولید کنیم نه بیگانگان؛ و دیگر اینکه روحانیون ما طب را از احادیث و کتب شیعه استخراج کنند؛ زیرا تنها در این صورت است که اخلاق، وجدان، رشد و توسعه علمی، استنباط و اجتهاد وارد طب خواهد شد و اگر طب بتواند پیام دین را در قالب ظرف سلامت به مردم دنیا انتقال دهد، این برد دارد. دکتر خیراندیش در ادامه عبادت را رکن ضروری سلامت روح و جسم دانستند و اظهار داشتند که حتی در کشورهای لائیک هم این حقیقت پذیرفته شده است. ایشان در خلال بحثهای خود به راهکارهایی برای سلامت جسم و روان افراد و راه علاج برخی بیماریها پرداختند که علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از آنها به نسخه‌ها و کتابهای منتشره شده از ایشان مراجعه فرمایند.


*********

تجلیل از مادران نمونه استان وبنیانگذاری بنیاد مادران در اردبیل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۷ - 18:53 | 
نخستین آئین نکوداشت مقام والای مادر در استان اردبیل با حضوردکترسید حسن عاملی نماینده ی ولی فقیه در استان،مهندس غلامرضامحمدی بنیانگذاربنیاد فرهنگی بین المللی مادر،علی نواداد معاون سیاسی و امنیتی استانداری اردبیل،سرکار خانم محمدلو مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده،اعضای شورای شهر استان،دکتر مریم سلطانی مشاوررئیس دراموربانوان دانشگاه محقق اردبیلی ومشاوران اموربانوان سایر دستگاه هاوفعالان ونخبگان ومادران وهمسران وخانواده های شهدا،روز سه شنبه ۱۶ مرداد ماه ۹۷ ساعت ۹:۳۰ در مجتمع فرهنگی فدک شهر اردبیل برگزار شد.
سرکار خانم محمدلودر این مراسم، بنیانگذاری بنیان مادر را اولین کار اساسی در ایران برای بزرگداشت مقام مادر دانستند،وبه جایگاه ویژه و فضیلت مادر در اسلام اشاره کرده و در تعریف مادر گفتند که بهترین تعریف از مادر همان تعریفی است که خودمان آن را درک می کنیم نه تعریفی که کتب از آن دارند وانتخاب ۱۴ مادر نمونه ی استان را براساس شاخص های مادران نمونه کشورعنوان کرده،و در ادامه سجاده وقرآنی را که از مادر ایشان به یادگارداشتند را نیز به عنوان هدیه ای ارزشمند به بنیادبین الملی مادر اهداء کردند.
در ادامه دکتر نواداد نیزاز تاسیس این بنیاد در استان ابراز خرسندی کرده واز ادامه یافتن تجلیل از مادران نمونه استان درطول سال در سایه ی این بنیاد خبر داد وبه اهمیت بزگداشت مقام والای مادراشاره کرده ویاد ونام مادر خویش را گرامی داشتند.
دکتر محمدی،به عنوان بنیانگذار بنیاد مادران،هدف اصلی خویش را از تاسیس این مرکز در وهله ی اول رضای خدا و تجلیل از مادران وطن وجهان عنوان کرده و به دو منشور بنیاد مادراشاره کردند:بنیاد مادر را یک بنیاد فرهنگی بین المللی دانستند که به هیچ نهاد یا حزبی وگروهی وابسته نبوده و هر گونه فعالیت سیاسی در آن را ممنوع می باشد؛و هرگونه تبعیض ازلحاظ زبان و رنگ و...را نیز در آن ممنوع دانستنه وانتخاب ۱۴ مادر اردبیلی را به عنوان مادران نمونه ی استان را به نیت ۱۴معصوم به نمایندگی از همه ی مادران اردبیلی دانسته؛و  دکترحسن عاملی ومرحوم موذن زاده ی اردبیلی رابه عنوان مقام و شخصیتی ارزشمند وفرهیخته دانسته و بر بزرگداشت ارزش ومقام مادران تاکید کردند.
دکتر سید حسن عاملی در این مراسماساس‌ تمدن‌ها را سه عنصر معلم ، مادر و الگوی آرمانی دانسته وبر قداست مادربه عنوان عنصر اصلی رشد و تعالی تاکید کردند.
ونیز مهمترین عنوان برای ترقی یک اجتماع را مادران آن جامعه دانسته و ثروت اصلی بشریت و حیات بشری را عواطفی دانستند که افراد به عنوان انسان با آن تعریف می شوند وبه احادیث نبوی در خصوص مقام مادر و زن اشاره کرده واز مادر خود وفداکاری های ایشان نیز که در این مراسم همراه ایشان بودند تقدیر وتشکر کرده وموفقیت های خود را مرهون تلاشهای پدر وعنایت های تربیتی مادرو همراهی ارزشمند همسر خود عنوان کرده ودو عامل اساسی موفقیت های زندگی خود را دو زن یعنی مادر وهمسر خود دانستند که در ادمه از مادر دکتر عاملی به عنوان یکی از ۱۴ مادران نمونه ی استان در ابتدا تجلیل شد.
وازمادران نمونه استان که در عرصه های مختلف موفقیت های خاصی داشته وعلی الخصوص فرزندان موفقی تربیت کرده بودند،با اسامی زیر تجلیل به عمل آمد.
۱-زهرا الطافی .
۲-نه نه لر عروجی.
۳-مکرم برومند.
۴-جوادی .
۵-فاطمه جلالی خوجین.
۶-پوران دخت جویانی.
۷-خدیجه حسین خوانی.
۸-بالاخانم حسین زاده.
۹-پوران دخت رجبی.
۱۰-صفوره رضاپور.
۱۱-بیوک خانم شاددل.
۱۲-طاهره عرش نشین.
۱۳-بیوک خانم کاری.
۱۴-اشرف میکائیلی، شایان ذکر است خانم دکتر اشرف میکائیلی استادیار گروه معارف دانشگاه محقق اردبیلی است که از جمله آثار ایشان میتوان به ترجمه وتالیف سه جلد کتاب ،۱۰ مقاله کنفرانسی وراهنمایی ومشاوره،بیش از ۳۰پایان نامه کارشناسی ارشد اشاره کرد.

 

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********
 
 
 
 

 

برگزاری جلسه هماهنگی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۴ - 13:24 | 
جلسه هماهنگی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور سرکار خانم فریبا محمدلو، مدیر کل محترم دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، دکتر مریم سلطانی، مشاور رئیس در امور بانوان دانشگاه محقق اردبیلی؛ و سایر مشاوران بانوان دستگاههای اجرایی استان، رأس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ۹۷/۵/۱۴ در محل سالن اجتماعات استانداری استان اردبیل تشکیل گردید. در این جلسه ابتدا دکتر مریم سلطانی و سپس برخی از مشاوران بانوان به ارائه برنامه‌های پیشنهادی و گزارشهای مرتبط در زمینه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پرداختند. در پایان مقرر شد دستگاه‌های اجرائی استان حداکثر تا ۱۷ مرداد ماه سال ۹۷ برنامه‌های شاخص خود را در این زمینه به استانداری اعلام نمایند.

 

*********


 

شرکت دکتر مریم سلطانی مشاور امور بانوان دانشگاه محقق اردبیلی درجلسه کارگروه اشتغال بانوان استان اردبیل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۱ - 10:57 | 
جلسه کارگروه اشتغال بانوان استان اردبیل در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۵/۹درسالن اجتماعات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با حضورخانم فریبا محمدلو مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و جناب آقای دشتی، معاونت کار و اموراجتماعی استان، مشاور امور بانوان دانشگاه محقق اردبیلی و برخی مشاور بانوان سایر دستگاههای اجرایی استان برگزارگردید.
در این جلسه گزارشهایی از فعالیتهای انجام یافته مشاور بانوان دستگاههای اجرایی به همراه ارائه راهکارهایی برای اشتغال زایی بانوان استان، از سوی مشاوران بانوان ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

*********

 

 
 

شرکت دکتر مریم سلطانی مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان، درجلسه بنیاد مادران، در دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۸ - 11:37 | 
جلسه بنیاد مادران در ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه، مورخ ۱/۵/۹۷ در دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل با حضور جناب آقای صفرپور نماینده بنیاد مادران کشور و خانم فریبا محمدلومدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل، و مشاور بانوان دانشگاه محقق اردبیلی و سایر دستگاههای اجرایی استان تشکیل گردید.
در این جلسه پس از مذاکراتی، مقرر گردید، در تاریخ ۱۶/۵/۹۷ با حضور نماینده محترم بنیاد مادران و دانشجویان دانشگاهها و کارکنان دستگاههای اجرایی استان، در سالن فدک از کاندیداهای مادر نمونه استان تجلیل به عمل آید.
 

*********

*********

شرکت مشاور رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در امور بانوان دردومین جلسه ی کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی اموربانوان فرمانداری اردبیل.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳۱ - 11:21 | 
همزمان با دهه ی کرامت نشستی با محوریت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بانوان روز پنجشنبه مورخه ۲۸/۴/۹۷ ساعت۱۰ صبح در محل سالن اجتماعات آیت الله مروج اردبیلی فرمانداری استان ،برگزار گردید.
در این نشست ابتدا توسط خانم حضرتی مشاورامور بانوان فرمانداری اردبیل، گزارشی از فعالیتهای بانوان در حوزه ی خانواده ارائه گردیدوسپس حاضرین به اضهار نظر پرداختند.


*********

شرکت دکتر مریم سلطانی مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان در نشست هم اندیشی بانوان فعال حوزه ی فرهنگ و هنر در اداره ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳۰ - 10:05 | 
نشست هم اندیشی بانوان فعال حوزه ی فرهنگ و هنر استان اردبیل به مناسبت دهه ی کرامت ، در محل سالن اجتماعات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان  مورخه ۲۷ تیر ۹۷ با حضور سید ناصر اسحاقی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و فریبا محمد لو مدیر کل امور بانوان استانداری ، و دکتر مریم سلطانی نماینده ی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی وعضو هیئت علمی این دانشگاه در جمع تعدادی از بانوان فعال حوزه ی فرهنگ و هنر برگزار گردید.
دکتر اسحاقی در این نشست به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی و رعایت آن توسط همه ی ارگان ها و نهاد ها اشاره کرده و آن را وسیله ای مهم جهت احقاق حقوق بانوان به منظور ارتقای جایگاه آنان در جامعه دانست و نقش خود بانوان را نیزبه منظورحفظ مصونیت آنان مهم عنوان کرد.
خانم محمدلو نیز رعایت حقوق شهروندی را مهم عنوان کرده و با اشاره به این که در منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران ۱۳بند مربوط به بانوان بوده به چهار بند" یازده، پنجاه وچهار، هشتاد وسه وصد وسه ی" این منشور که به طور مستقیم به بانوان اشاره دارد تاکید کرده و از دو کمیته ای که در استانداری در ارتباط با بانوان و کودکان در راستای حقوق شهروندی تشکیل شده وتوانسته است تا حدودی موجب آگاهی زنان در سطح جامعه شود سخن به میان آورد.
در ادامه دکتر مریم سلطانی نماینده ی رئیس دانشگاه محق اردبیلی در امور بانوان این دانشگاه که به عنوان سخنران حضور داشتند به حفظ کرامت زن تاکید ورعایت عفاف وحجاب را صرفا برای زن ندانسته وبا اشاره به اینکه قرآن کریم هم زن وهم مرد رابه رعایت عفاف وحجاب دعوت کرده است ، به نقش وجایگاه مهم زنان در جامعه اشاره کرده وسوالات مطرح شده از سوی حاضرین نیز پاسخ داد،درادامه از خانم محمدلو و دکتر سلطانی به عنوان فعالان حوزه ی بانوان از سوی دکتر اسحاقی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تقدر به عمل آمد.

*********

*********

*********

*********
 
 
 

شرکت مشاور رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در امور بانوان در سمینار آموزشی عفاف وحجاب ودنیای مجازی در صنعت آب وبرق استان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳۰ - 09:32 | 
سمینار آموزشی عفاف وحجاب ودنیای مجازی همزمان با دهه ی کرامت به همت کمیته ی فرهنگی امور بانوان صنعت آب وبرق استان اردبیل در محل سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای استان  به منظور پربار کردن مفهوم حجاب وعفاف وترویج فرهنگ عفت وحیا در جامعه مورخه سه شنبه ۲۶ تیر ۹۷ با حضور آقای سلیمان زاده مدیر آب منطقه ای استان و خانم محمدلو مدیر کل امور بانوان استانداری و دکتر مریم سلطانی مشاور رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در امور بانوان و نمایندگان سایر ارگان ها درامور بانوان برگزار گردید.
دکتر سلیمان زاده در این سمینار حجاب را عاملی اساسی برای حفظ زن و جامعه از آفت و بیماری عنوان و خواهران دستگاه های اجرایی را الگویی مهم در مورد حفظ حجاب برای سایر بانوان جامعه بیان داشت ،ایشان همچنین با اشاره به مشکل آب در سطح برخی از استان های کشور به نقش و اهمیت صرفه جویی در آب تاکید کردند.
در ادامه خانم دکتر  قلی زاده به بررسی وتحلیل روانشناختی مسئله ی عفاف وحجاب وفضای مجازی پرداختند.


*********

*********

*********