شرکت در همایش مبارزه بامواد مخدر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۴ - 12:49 | 
همایش مبارزه با مواد مخدرمورخه روز یکشنبه۹۷/۷/۲۲، ساعت ۱۱ صبح درمحل سالن شهید رجایی استانداری و با حضور یوسف خدادادی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل،علی شریفی رئیس بهزیستی استان و خانم فریبا محمدلومدیرکل امورزنان وخانواده ی استانداری وخانم دکترمریم سلطانی مشاوررئیس دراموربانوان دانشگاه محقق اردبیلی، مشاوربانوان سایر دستگاهها و عده ای از کارمندان آموزش و پرورش تشکیل شد.
در این جلسه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت،امروزه نقش آموزش و پرورش بسیار مهم است اماخانواده،با تقویت اعتقادات مذهبی و اخلاقییات میتواند عامل مهمی در پیشگیری باشد. ایشان با اشاره به کاهش سن اعتیاد در جامعه، گفت: تبیین آسیب‌های اجتماعی اعتیاد و تربیت صحیح در بین خانواده‌ها و مدارس از عوامل کاهش گرایش به مواد مخدر در جامعه است.
در حال حاضر گرایش به سمت مواد مخدر صنعتی بیشتر شده و سن اعتیاد نیز با کاهش چشمگیری مواجه شده است.وی به چرایی گرایش افراد به مواد مخدر اشاره کرد و گفت: معاشرت با دوستان ناباب و تشویق کردن آن‌ها جهت مصرف مواد مخدر، فرار از ناراحتی‌ها، تبلیغ رسانه‌های ماهواره‌ای در خصوص مصرف مواد مخدر جهت زیبایی اندام و شفافیت پوست و ... از جمله دلایل مصرف مواد مخدر توسط برخی افراد است.
خدادادی شیشه را اعتیادآورترین و خطرناکترین نوع مواد مخدر دانست و یادآور شد: مهم‌ترین راه برای پیشگیری از استفاده مواد مخدر در خصوص جوانان، تربیت و تبیین صحیح جوانان و نوجوانان در خانواده و مدارس است و این امر قطعا تقاضای موادمخدر را در جامعه کاهش می‌دهد.
 فریبا محمودلو، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل نیز در این همایش با اشاره به نقش کلیدی بانوان در امر پیشگیری از اعتیاد، خاطرنشان کرد: نقش زن در حفظ صیانت خانواده بی‌بدیل است و زنان در پیشگیری از نفوذ اعتیاد به خانواده مسئولیت بالایی دارند.
وی افزود: طی تحقیق دفتر بانوان پدیده اعتیاد زنان معضل چند وجهی است که در آن علل فردی و علل اجتماعی تاثیرگذار است.
محمدلو بیان داشت: فقدان شناخت، ضعف اراده، پایین بودن سطح تحمل و تاب آوری، احساس تنهایی، دردهای جسمی، ازدواج‌های ناموفق از جمله علل فردی و اعتیاد والدین، ستیز بین والدین، اعتیاد همسر نارضایتی از زندگی زناشویی و... از جمله علل اجتماعی اعتیاد زنان است.

*********

*********

 


شرکت درسومین جلسه شورای توسعه وتعاون

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۱ - 11:51 | 
سومین جلسه شورای توسعه وتعاون باحضور سرکارخانم دکترسلطانی مشاور وزیر درامور بانوان وخانواده خانم فریبا محمد لو مدیرکل دفتر امور بانوان وخانواده ی استانداری ومشاوررئیس شهرک های صنعتی وسرکار خانم دکتر مریم سلطانی نماینده رئیس دانشگاه  محقق اردبیلی در دفتر امور بانوان ونمایندگان دستگاه های اجرایی ،NGOها ،کارآفرینان،دانشجویان،وکارآفرینان صبح روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۷/۱۸درمحل سالن شیخ صفی الدین اردبیلی استانداری برگزار گردیددر این جلسه تعدادی از کارآفرینان وغعالان حوزه ی صنعت ،زن مسائل ومشکلات خود را با مشاور وزیر در میان نهادند.

************

***********

شرکت درطرح توان افزایی زنان وجوانان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۳ - 12:48 | 
 فازاول طرح توان افزایی زنان وجوانان بارویکرد کارآفرینی باهمکاری پارک علم وفن آوری استان،وبنیادتوسعه کارآفرینی زنان وجوانان واموربانوان وخانواده ی استانداری اردبیل باحضورفریبامحمدلومدیرکل دفترامورزنان وخانواده ی استانداری ودکترحسین زاده معاون استانداروسرکارخانم دکترسپهری وسرکاردکترمریم سلطانی ومشاورین بانوان سایردستگاههاونهادهای اجرایی وکارآفرینان وعلاقمندبه کارآفرینی مورخه ۹۷/۷/۳ساعت ۹صبح ودرمحل سالن شهید رجایی استانداری اردبیل برگزارگردید.
خانم محمدلودراین آغازضمن تسلیت ایام محرم وشهادت هم وطنان عزیزدرحادثه ی تروریستی اهوازوگرامیداشت یادوخاطره ی شهدای هشت سال دفاع مقدس،باتوجه به وجود۱۷شهیده ی زن و۸۶۴همسرشهیداستان نقش زنان رامهم عنوان کرده ودرادامه  گفتند:کارگاه برگزارشده طرحی است بانام مسیرکسب وکارمن که باهدف ورویکرد کارآفرینی بانوان انجانم میشودکه درسه فازوبه مدت سه روزدرجهت ایجادفرصت های کسب وکاروایده یابی،آشنایی بامدل های کسب وکارو... اولین کارگاه کارآفرینی بانوان دراستان میباشد،که این کارگاه باهرسه فازآن کاملا رایگان بوده ودرپایان دوره به شرکت کنندگان گواهی داده میشود.
ایشان عامل مهم برای ایجادیک کسب وکارراعلاوه برعامل اقتصادی مهم ترین عامل راارزش هاوباورهابه اشتغال زنان عنوان کردند.درادامه آقای حسین زاده معاون استاندارباتوجه به اینکه نیمی ازجمعیت کشوررا زنان تشکیل میدهندنقش زنان را چه درجامعه وچه درخانواده مهم عنوان کرده وبه وجوددوبانودراستان اردبیل درشهرستان های بیله سوارونمین به عنوان معاون فرمانداروچندین مدیرکل ورئیس ادرات اشاره کرده وآن رانشن توانمندی زنان دانسته وبه حضوردکترمعصومه ابتکاردرشورای اداری استان اشاره کرده ونقش زنان رادراین سفرپررنگ اعلام کرد.
ایشان باتوجه به اینکه بیش ازنیمی ازدانشجویان دانشگاه هارادانشجویان دخترتشکیل میدهند،تلاش برای تحصیل واشتغال بیش ازپیش بانوان برای ایفای نقش مهم اقتصادی درسطح استان وخانواده های آنان رامهم دیده وبه اعطای تسحیلات و وام های خوداشتغالی برای بانوان توسط برخی ازبانک تاسقف ۱۰میلیون تومان درجهت کسب وکارخانگی آنان اشاره کرده وباتوجه به اینکه ایجاد۲۰هزارشغل نه درجهت استخدام بلکه کارآفرینی درحوزه ی کارآفرینی دردستورکاردولت است ایجادشغل توسط دستگاه ها درپایان هرماه برای چندنفرراوظیفه ی آنان دانست.وازاستفاده ازجوانان فعال وNGOواستقبال از جوانانی که برای اولین بارکارآفرینی میکنندتوسط استانداری خبرداد.ایشان همچنین به اشتغال ۲۵۰نفرازبانوان به عنوان کارآفرینی درمجموعه ی شوراسنتراشاره کرده وگفتندکه بایدازاین زیست بوم های کارآفرینی درشهررا الگوقراردهیم.
ودرادمه این کارگاه سه روزه توسط خانم دکترسپهری درجمع کارآفرینان وعلاقه مندبه کارآفرینی آغازشد.

*********

*********

*********

*********

*********
    
 

شرکت دردومین جلسه کارگروه تخصصی بانوان وخانواده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲ - 09:40 | 
دومین جلسه کارگروه تخصصی بانوان وخانواده با حضورجناب اقای نوادادمعاونت امنیت سیاسی واجتماعی استان،سرکارخانم فریبامحمدلومدیرکل اموربانوان وخانواده ی استانداری ،ودکترمریم سلطانی مشاوررئیس دراموربانوان دانشگاه محقق اردبیلی،وسایرمشاوران اموربانوان دستگاه ها ساعت ۹صبح مورخه 97/6/19درمحل استانداری اردبیل برگزارگردید.
دراین جلسه ابتدامصوبات جلسه ی قبل بررسی گردید،درجلسه ی قبل مقررشده بودکه دستگاه هابرنامه هایی درخصوص کاهش طلاق انجام دهندکه گزارش ها حاکی ازآن بودکه دستگاه ها برنامه ای برای زوجین درحین طلاق ارائه داده بودند،درادامه خانم یوسفی ازموسسه بین المللی خدمات خودیارتاک به توضیح این موسسه به بانوان پرداخت ودرنهایت آقای نواداد ازارائه ی راهکارهای عملی به خانواده ها ابراز امیدواری کردند.

*********

شرکت دکترمریم سلطانی مشاوررئیس دردفتراموربانوان دانشگاه محقق اردبیلی درجلسه ی هفته گرامیداشت دفاع مقدس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲ - 09:34 | 
هم زمان باآغازگرامیداشت هفته ی دفاع مقدس جلسه ای بامحوریت گرامیداشت این هفته ،صبح روزیکشنبه مورخه 97/6/18 راس ساعت ۱۱صبح درمحل اداره ی کل حفظ اثارونشرارزشهای دفاع مقدس باحضوردکترواحدمدیرکل حفظ آثارونشرارزش های دفاع مقدس استان اردبیل وسرکارخانم فریبا محمدلومدیرکل اموربانوان وخانواده ی استانداری وسرکارخانم نظری مشاوراموربانوان دراداره ی حفظ اثارونشرارزشهای دفاع مقدس وسرکارخانم دکترمریم سلطانی مشاوررئیس دانشگاه محقق اردبیلی دردفتراموربانوان ومشاوربانوان سایردستگاه های اجرائی برگزارگردید.
دراین جلسه پس ازتلاوت آیات قرآن کریم دکترواحد درباره ی کارهای صورت گرفته درسالهای اخیرازجمله همایش قله های صبردراستان اردبیل وتشکیل NGOهمسران ودختران شهدا وجانبازان اعصاب وروان صحبت کردند،ودرادامه خانم محمدلو وسایر مشاوربانوان ودستگاه های اجرایی استان درباره ی برنامه های دستگاه خودگزارش ارائه داده ومقررگردیدبرنامه ی هردستگاه به اداره ی کل بنیادنشرآثاروارزشهای دفاع مقدس به صورت کتبی ارسال گردد.

شرکت درجشنواره تجلیل ازتعاونی هاوکارآفرینان برتراستان اردبیل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۰ - 22:53 | 
جشنواره ی تجلیل ازتعاونی هاوکارآفرینان برتراستان به مناسبت هفته ی تعاون به همت اداره ی کارورفاه اموراجتماعی استان باحضوردکترجمشیدتقی زاده معاون وزیرتعاون،  بهمن حسین زاده معاون اقتصادی استاندار،دکتررحیمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل، نصرالله بازوند معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، سرکارخانم فریبامحمدلومدیرکل اموربانوان وخانواده ی استانداری اردبیل،،مریم سلطانی کوهانستانی مشاوراموربانوان رئیس دانشگاه محقق اردبیلی مسئولین ومدیران سایردستگاه های استان دهم شهریورسال ۱۳۹۷ساعت ۱۱صبح درمحل مجتمع فرهنگی هنری فدک اردبیل برگزارگردید.
دکتررحیمی دراین مراسم گفت درسیزدهمین جشنواره ی تعاونگران برتراستان از۱۷۰۸تعاونی۱۰۶۰تعاونی درشرکت داشتندکه برحسب معیارتجلیل شاخص عمومی واختصاصی ارزیابی شدندوی شاخصهای مهم برای تجلیل این تعاونیها رابه این صورت اعلام کردندکه:حداقل ۳سال ازفعالیت تعاونی هابایدگذشته باشد ،تعاونیهانباید زیانده باشند،استانداردتولیدوخدمات رارعایت کنند،میزان اشتغال زاییآنها،دارابودن برندونشان استاندارد،صادرات محوربودن؛ ودرنهایت ۱۸تعاونی برترشناخته شدند ایشان معیارکارآفرینی برتررانیزنوآوری واختراع ،زنجیره ی بازاروتوزیع کاهش واردات،آینده نگری کارآفریننان نوآوری درسطح بازارهای جهانی وکسب وکارو...عنوان کردندکه درنهایت ۵ کارآفرین به عوان کارآفرین برترانتخاب شدند.
صمدنوری کارآفرین نمونه باموضوع بررسی چالش های توسعه وکارآفرینی درخصوص موفقیت وتوسعه یک کسب وکارمهم ترینعامل راتغییر درباورونگرش ومثبت نگری درهرشغل وفعالیتی دانسته ودومین عامل راشیوه ی مدیریت درهرشغلی درهنگام رکودویاموفقیت وسومین عامل رابه روزکردن معلومات وتدوین اهداف برای آن واحدصنفی یاشغل به صورت کوتاه یادرازمدت ونیززمان ووقت را که درخصوص موضوع فعالیت وآن شغل گذاشته میشوددانستند،که اگراین مواردلحاظ شودکاربه نتیجه خواهدرسید، وی بحث توضیع وپخش بدون واسطه رایکی ازمشکلات شرکت های تعاونی درکل کشوردانسته وازهمکاریهای آینده بادانشگاه محقق اردبیلی دراین راستادرآینده خبردادند.
بازووندنیزضمن تبریک به مناسبت برگزاری جشنواره‎ی تجلیل ازکارآفرینان نمونه استان تاریخچه ای ازتعاون بیان کرده وبابیان این که درحال حاضر۹۲هزارتعاونی درکل کشوروجودداردکه حدودچهارده درصداشتغال کشوررابه خوداختصاص داده است ایشان افزودند؛درکل دنیاحدود۲۹۰۰هزارتعاونی وجودداردکه یک میلیاردعضوداشته ودوازده درصداشتغال دنیادراین حوزه میباشدولی بااین وجودایران جایگاه ۱۴دنیارابه خوداختصاص داده است وی درکل چهارعامل رابرای موفقیت تعاون دردنیا برشمردندکه برخی ازآنهاازجمله تعیین جایگاه تعاون به عنوان یک راهبرداساسی کشوراست، درصورتی که این امردرکشورماتنهادرحوزه ی مسکن میباشد.
درادامه آقای عتباتی دادستان استان نیزکه دراین جلسه به عنوان پشتیبان قضایی درخصوص کارآفرینی دراستان حضورداشتندبابیان این سخن که بابازشدن درهرکارگاه یاکارخانه ای درزندانی بسته میشودمهمترین مسئله وعامل برای بزهکاری راعدم اشتغال دانسته وعاملان اشتغال راجهادگران اصلی خواندند،ایشان همچنیننانجام سرقتهای کوچک دراستان مخصوصا درسال ۹۷رارتبه ی اول جرائم وچندماهه گذشته دانسته وعامل مهم بزهکاری راعامل اقتصادی وتعاونی ها رایکی ازبهترین روش برای حل این معضل دانستندایشان بااشاره به مسئله ی پایاب سدخداآفرین به عنوان یکی ازبهترین موارددرعرصه ی اقتصادمقاومتی وحل مسائل پیش روی آن وواگذاری آن به تعاونی های فعال به عنوان مجموعه ی اقتصادی عریض وطویل استان وظرفیت روستایی برای ایجادتعاونیهادرجهت استفاده ازتوان عشایرومنطقه ی شمالی استان مهیاشدن بسترهای مناسب برای ایجادتعاونی هارایکی ازراهای حل این موضوع دانست .
ایشان همچنین دربحث ازروابط کارگری وکارفرمایی ادارهی قضایی رادرجهت حمایت ازمحیط کارگری وحفظ وارتقای حقوق کارگران وحل بحران های به وجودآمده ومشکلات کارگران وحفظ ایمنی محیط های کارگری فعال دانسته وازراهاندازی اکیپ تلفیقی باحضوریکی ازقضات درمحیط کارگری درجهت ایجادیک بسترامن خبرداده وبرخوردبامتقلبان ونیزحفاظت وصیانت ازبرخی برندهای استان مخصوصا عسل استان درجهت پیشبرد اهداف سیاست های اقتصادمقاومتی رانیزازجمله اهداف اداره ی قضایی استان دانست.
حسین زاده ،به قول استانداردرجهت ایجاد۲۰هزارشغل توسط تعاونی هاابرازامیدواری کرده ودربحث ازصادرات وظرفیت وپتانسیل مرزنشینان وصنعت توریستم ومجتمع های توریستی تعاونی ها راعاملی مهم دانسته ونیزبانک توسعه وتعاون رایاری رسان دراین امروبحث اشتغال روستائیان مهم عنوان کرد.
تقی زاده ضمن قدردانی اززحمات مسئولین استانی گفت: حرکت ریاست جمهوری آمریکا باعث شدکه مردم درکنارهم بودن رایک باردیگردربخش اقتصادی تمرین کنندایشان سیاست گذاری راوظیفه ی دولت مردان واجرای آن را وظیفهی مسئولین دانسته وتلاش برای ایجادشغل برای جوانان راتنها ازطریق جذب سرمایه واردات میسرندانسته وفراهم شدن آن راتنهاازطریق تعاونی ها دانسته وایجاداشتغال راوظیفه ی دولت وکارآفرینی راوظیفه ی بخش خصوصی خواندوکارآفرینان راافسران تولیددرخط مقدم اقتصاددانسته وایجادمجموعه ای بانام خانه ی امیددراستان اردبیل دریکی ازپارکهای استان برای بازنشستگان وعملیاتی شدن آن ازهفته ی آینده خبرداده وازساخت وایجادمجموعه ای بانام مرکزسلامت درسرعین باهمکاری استانداراردبیل خبرداد.ودرپایان نیزبه صورت نمادین از۲۴پروژه ی بخش تعاون پرده برداری شده وازکارآفرینان وکارآموزان نمونه ی استانی تجلیل شد:
عیسی رضازاده (شرکت تعاونی فرش دستباف)
قادرقادری(شرکت تعاونی فرهنگیان نمین)
احسان حقی عنبران(شرکت تعاونی فرهنگیان)
میروهاب نمینی(شرکت تعاونی ازنمین)
شهرزاداکرامی(اتاق تعاونی استان اردبیل)
سوره شکوهی(شرکت تعاونی قلی بافی آرازباف)
میرحبیب عزیززاده(شرکت تعاونی عنبران)
شیرین میرزایی(شرکت آرتانوین سرام)
قربانعلی محمودی(شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان)
ابوالفضل یوسفی(شرکت دهیاری گستره ی بالیقلو)
عارف عاشق دل(شرکت تعاونی ۲۵۶مرغ مادری گوشتی)
علی امیرپور(شرکت خدمات بهداشتی درمانی مهرپرورسرلان دل)
علی رستمی(اتحادیه تولیدکننده فرش دست باف استان)
قهرمانی(شرکت زرین مغان پارس آباد)
بهاءالدین حیاتی(تاکسی رانی اردبیل)
میرحبیب عزیززاده(بنیادتوسعه وکارآفرینی)
برگزیده گان دوازدهمین جشنواره کارآفرینی برتر:
کمال بی طرف(شرکت آرتاپلاست بخش صنعت)
مهدی اشجع (شرکت اشجع باتری بخش خدمات اقتصادی)
صمدنوری(آیوین مهررازی)
علی امیرپور(شرکت مهرپور)
رضااعلمی(شرکت ارس تجهیزبخش صنعت)
کارآموزان برتراستان درجشنواره ملی مهارت:
امیربهزاداعلمی (شرکت ارس تجهیز)
حسین ساجدی(اتصالات چوبی)
میرمیثم سامیان(کابینت سازی چوبی)


*********

*********

*********
 *********

*********

*********

*********

*********

شرکت در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی فعالیتهای سال جاری امور بانوان دستگاههای اجرایی استان اردبیل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۷ - 09:57 | 
جلسه هماهنگی و برنامه ریزی درخصوص فعالیتهای سال جاری امور بانوان دستگاههای اجرایی استان اردبیل، با حضور خانم حضرتی مشاور امور بانوان فرمانداری اردبیل، خانم دکتر مریم سلطانی و مشاوران بانوان سایر دستگاههای اجرایی استان اردبیل در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۷/۶/۴ در محل سالن اجتماعات شهید باکری فرمانداری اردبیل تشکیل گردید.
در این جلسه ابتدا خانم حضرتی و سپس سایر مشاوران بانوان به ارائه نظرات خود در مورد توان افزایی زنان در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روانی پرداختند. در این جلسه خانم دکتر سلطانی گفتند: تمامی حوزه های مذکور به یکدیگر مرتبط بوده و جدای از همدیگر نیستند ولی به دلیل اهمیت خاص امنیت روانی زنان میتوان گفت تأمین امنیت روانی زن عامل مهمی برای توان افزایی او در سایر حوزه هاست. ایشان مهمترین راهکار برای حفظ امنیت روانی زن را تکریم زن توسط همسر وی، حفظ جایگاه مدیریتی مرد در خانه، حفظ هیبت مرد و تأمین نیازهای ضروری زن در چارچوبی عقلانی دانسته و اذعان داشتند درصورت حفظ امنیت روانی زن میتوان شاهد توان افزایی او در سایر حوزه ها نیز بود.

 

*********

شرکت درپنجمین جلسه شورای اداری استان باحضورمعاون رئیس جمهور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۷ - 13:20 | 
 
پنجمین جلسه شورای اداری ستان اردببیل باحضوردکترمعصومه ابتکار معاون رئیس جمهوردرامورزنان وخانواده وباشرکت دکتربهنام جواستاندارردبیل ،دکترفیضی نماینده مردم اردبیل نیروسرعین درمجلس شورای اسلامی رئیس مجمع نمایدگان اردبیل وفرمانداراستان دکترنوادات ،دبیرشورای هماهنگی اقتصادی وتوسعه استانداری وخانم محمدلومدیرکل دفتراموربانون وخانوادده استانداری اردبیل ودکترمریم سلطانی نماینده رئیس دراموربانوان دانشگاه محقق اردبیلی ومدیران کل ومشاوران اموربانوان وسایرادارات ،کارآفرینان نمونه زن استان؛ عصرروز پنجشنبه مورخه ۲۵ مردادماه ۱۳۹۷درمجتمع فرعنگی هنری فدک اردبیل برگزارشد.
دراین جلسه که باریاست دکتربهنامجواستانداراردبیل برگزارشد:دکترابتکارمعاون رئیس جمهوردرامورزنان مهمترین مسئله درحال حاضربرای کشورراکارآمدی عنوان وباعث بهبودکیفیت زندگی مردم دیده ویکی ازمولفه های کارآمدی دولت را تحقق عدالت در جامعه دانسته وگفت:درحال حاضرباتوجه به خروج آمریکاازبرجام ،درهمه ی بخش هابایدبرای کاآمدی تلاش کرده وعدالت جنسیتی را از جمله شاخصه های عدالت دانست که تحقق آن می تواند جامعه را به سمت رشد و توسعه سوق دهد، نیزیکی اززمینه های کارآمدی لازم برای نظام راتحقق عدالت درزمینه های گوناگون بی قانونی وفسادوسایربخش های اجتماعی عدالت جنسینی درجامعه دانست که باید موردتوجه قرارگیرد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: با توجه به تحولات صورت گرفته در حوزه اجتماعی، نهاد خانواده در معرض آسیب های فراوان قرار دارد که برای غلبه بر این مشکلات لازم است در کنار فنون و مهارت های مختلف مهارت خوب زندگی کردن نیز در مدارس و موسسات آموزش عالی به افراد خصوصا زنان و دختران آموزش داده شود وکلیه ی برنامه ریزی های انجام یافته درتمام سطوح ملی رابرای همه ی زنان ومردان جامعه عنوان وعلت عدم دسرسی همه به آن راعلل گوناگون ازجمله علت فرهنگی دانست.
ایشان همچنین به موضوع ۱۰۱ قانون راموضوع وبرنامه سیاست های ابلاغی دولت ودکترروحانی اعلام وموضوع عدالت جنسیتی راتنهاموضوع کاربانوان وبانوان عضوشورای اداری ومجلس و...ندانسته وآن رامتعلق به همه ی مردم دیده و همچنین از تخصیص نیم درصد ازاعتبارات مجلس برای دستگاه های دولتی برای هزینه در حوزه بانوان خبر د ادو نقش زنان در اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید راچشمگیردانسته وتوانمندسازی زنان را در دستور کاردولت دانست.
ونیزگفت: در دولت تدبیر و امید ارزش، جایگاه و منزلت زنان بالا رفته و طرح‌های قابل توجهی از قبیل طرح ملی گفتگوی ملی خانواده و ارتقای تاب آوری اجتماعی در تمام استان‌ها در دست اجرا است. خانم دکترابتکارافزود: سند ارتقای وضع زنان و خانواده در حال تدوین است که در تمام استان‌ها اجرایی می‌شود در مناطق روستایی برای زنان تسهیلات پایدار در نظر گرفته شده است که انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های اجرایی و مدیران بانک‌ها در پرداخت آن اهتمام جدی داشته باشند.
خانم محمدلومدیرکل مورزنان وخانواده ی استانداری نیز،به توجه مدیران ارشداستان به نقش تاثیرگذارزنان درعرصه های گوناگون واستفاده اززنان درجهت استفاده ازپتانسیل آنان ابرازامیدواری کرده وبااشاره به اینکه زن امروزایرانی درکنارایفای نقش مادری توانسته است نقش پررنگی رادرجامعه  ایفاکند نادیده گرفتن نقش زنان رابه معنی نادیده گرفتن نیمی ازتوان جامعه دانسته ونقش زنان رابه خصوص درحوزه ی کسب وکارنقش مهمی عنوان کرده ونیز از فعالیت ۲۰۰ تعاونی توسط زنان در استان خبر داد، ایشان درادامه افزود دولت حمایت خود از زنان را افزایش داده به طوریکه تا پایان برنامه ششم ۳۰ درصد پست‌های اداری کشور را به دست می‌گیرند.
دکتربهنام جو استانداراردبیل ،دیدارخانم ابتکارازروستاهای محروم استان رانشان ازتوجه ایشان به استان دیده ودرادامه ی سخنان خودبه موضوع راهآهن اردبیل اشاره کرده وازنماینده ولی فقیه دراستان ونماینده مردم درمجلس ومدیران دستگاه های اجرائی به خطرهمکاری همه جانبه برای پیشبردآن قدردانی کرده وازموفقیت ۳۰درصدی راه آهن ادبیل درچهارماهه ی نخست سال خبرداد،ایشان همچنین بالا رفتن مصرف برق استان رانشان بالا رفت وپیشرفت وتوسعه ی استان دانست ودربحث ازتوسعه ی استان ازبازگشت مهاجران اردبیلی به استان ابرازمسرت کرده  وگفت در راستای اشتغال بانوان در استان قدم های خوبی برداشته شده و در مواردی خود بانوان به عنوان کارآفرین، زمینه  اشتغال بانوان در حوزه های مختلف از جمله صنایع دستی و فرش بافی را فراهم کرده اند.
دراین جلسه همچنین باتوجه به سالروزبازگشت آزادگان به مهین اسلامی آقای یاورعبدی یکی ازآزادگان هشت سال دفاع مقدس،خاطراتی ازسالهای اسارت خوددرخاک عراق را بازگوکرده ونیزتعدادی ازکارآفرینان موفق زن استان به طرح موفقیت ها ومشکلات خودپرداختند،واز سه نفرازکارآفرینان زن موفق استان درحوزه ی فرش بانام های زیر تقدیربه عمل آمد. 
خانم شکوهی 
خانم شهلاخدایار
خانم شیری .


*********

*********

*********

*********

*********

*********

 
 
 

شرکت درکارگاه راهکارهای ازدواج آسان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۴ - 17:04 | 
کارگاه راهکارهای ازدواج آسان با حضورآقایان زنجانی فرماندارورئیس شورای آموزش وپرورش استان،ناصری مدیرکل اداره ی کل آموزش وپرورش استان،احمدی ریاست اداره آموزش وپرورش ناحیه ی دو،جعفری واصغری مشاور مدیرکل اداره ی آموزش وپرورش،ابراهیمی ریاست اداره ی آموزش وپرورش ناحیه یک،حضوری معاونت پرورشی وتربیتی ناحیه دو،سرهنگ غفاری معاونت عملیات نیروی انتظامی استان وسرکارخانم دکتر مریم سلطانی مشاوررئیس دانشگاه محقق اردبیلی دراموربانوان و حضرتی مشاور اموربانوان فرمانداری ،مشاورین اموربانوان وخانواده ی سایر دستگاه های اجرائی استان باموضوع راهکارها ی ازدواج آسان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۱درمحل کانون فرهنگی تربیتی شهید رجائی استان به مناسبت هفته ی ازدواج وبه همت اداره ی آموزش وپرورش ناحیه ۲ استان برگزار گردید.
خانم حضرتی دراین کارگاه بااشاره به این که هدایت ازجوانان درهمه ی مراحل زندگی برای یک زندگی موفق لازم وضروری است،بااین وجودحمایت ازلحاظ شناختی،عاطفی،اجتماعی توسط ارگان های اجتماعی نیز لازم وضروری به نظر میرسد،ایشان به خلاء آموزشی موجود برای عموم مردم جامعه درکنارآموزش خانواده های ادارات اشاره کرده وباتوجه به اینکه اموربانوان موجود درادارات مختلف در کل بانام"اموربانوان وخانواده"شناخته میشودبرگزاری چنین کارگاهایی را برای مردان نیزبرای داشتن یک زندگی سالم لازم وضروری عنوان کرده،ومهم ترین عامل برای یک ازدواج آسان را پرهیز از چشم وهمچشمی ودوری ازتجملاتی که خانواده ها به آن دامن میزننددانسته ولزوم یک فرهنگ سازی عمیق در این مورد رالازم وضروری دانست.
ایشان درادامه به آماراعلام شده درخصوص اینکه کمترین طلاق مربوط به ازدواجهای دانشجویی است اشاره کرده وآگاهی وشناخت کافی از طرفین را درامرازدواج مهم وازازدواج های زود هنگام ودیرهنگام نیز به عنوان مهمترین آسیب های جامعه اشاره کرد وازازدواجهای زود هنگام وشایع بودن این امردراستان اردبیل ابراز تاسف کرده ولزوم تکیه به سنت های دیرینه وموثر برای داشتن یک زندگی سالم ضروری دانست ،ایشان همچنین به لزوم اجرای تمهیداتی برای مهیا شدن امر ازدواج برای سربازان دردوران سربازی نیز اشاره کرده وتحقق این امررادربالارفتن امرازدواج درجامعه مفیدعنوان کرد.
دکتر حضرتی نیز به عنوان مشاور وسخنران این کارگاه به لزوم آموزش خانواده هاازشرایط وچگونگی ازدواج آسان قبل از پرداختن به آن اشاره کرده ومتذکرشدند که عدم آشنایی ازیک ازدواج آسان راستین عواقب جبران ناپذیری خواهد داشت وصرف توجه نکردن به جنبه هاومقوله های مهم درامرازدواج به معنی انجام یک ازدواج آسان نیست،ایشان با اشاره به اینکه ازدواج موفق ازدواجی است که مبتنی براستفاده ی حداکثری ازعقل باشدبرای داشتن یک ازدواج موفق عواملی مهم رابرشمردند:
۱-لزوم توجه به مسئله ی اعتیاد به عنوان مهم ترین واولین عامل
۲-لزوم بررسی ریشه های خانوادگی طرفین به عنوان ریشه وکانون شکل کیری شخصیت فرد
۳-توجه به مسئله ی اتمام سربازی پسران،باتوجه به اینکه دوسال اول زندگی مهم ترین دوران بری زوجین میباشد بنابراین دور بودن آن هاازیکدیگردرطول دوسال باعث بروزخلل درزندگی آنان خواهدبود
۴-تمرین معادله عشق،یعنی دوست داشتن متقابل طرفین
۵-لزوم هماهنگی سن طرفین ازدواج
۶-هماهنگی تحصیلات زوجین
۷-پرهیزازازدواج تحمیلی به جوانان
۸-پرهیزازازدواج های اینترنتی
ایشان همچنین درادامه خانواده ای رابهترین وموفق ترین خانواده عنوان کردکه به انجام سه تکلیف مهم ؛پایه ،رشدی وبحرانی بپردازد ومراد ازتکلیف پایه راامورمربوط به سه امرخوراک ،پوشاک،ومسکن وتامین امکانات مادی وشرایط یک زندگی ایده آل به لحاظ قدرت خریددانست،تکلیف رشدی رانیزسیرهماهنگ وبه موقع تولد،مدرسه،فارغ التحصیلی... وپرداخت بموقع به مقوله ی ازدواج فرزندان دانسته مرادازتکلیف بحرانی رانیزهماهنگی اعضای خانواده خصوصا همسران بایکدیگردرشرایط بحرانی زندگی عنوان کرده ودرادامه نیزبه سوالات مطرح شده ازسوی شرکت کنندگان پاسخ داده شد.      

*********

*********

*********

*********

*********

*********
 
 

شرکت در نشست دینی سلامت و بهداشت تن و روان با حضور پروفسور حسین خیراندیش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۳ - 10:22 | 
نشست دینی ویژه مبلغین و مبلغات و بانوان فرهیخته با حضور پروفسور حسین خیراندیش، پدر طب سنتی ایران و رئیس مؤسسه تحقیقات حجامت ایران، حجه الإسلام ستوده، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان، خانم دکتر مریم سلطانی کوهانستانی، مشاور رئیس در امور بانوان دانشگاه محقق اردبیلی، مشاوران بانوان  سایر دستگاه‌های اجرائی و جمعی از مبلغین و مبلغات استان، با موضوع سلامت و بهداشت تن و روان در روز دوشنبه مورخ ۲۲/۵/۹۷ در سازمان تبلیغات اسلامی استان اردبیل برگزار گردید.
در این جلسه، پروفسور خیراندیش اظهار داشتند: انقلاب ما تجلی آمال انبیای الهی درطول تاریخ بوده است و این به لحاظ پاسداری از انقلاب اسلامی و احتمال کوتاهی در حفظ آن، مسئولیتی سنگین برای ماست. ایشان در ادامه افزودند: دشمنان انقلاب اسلامی، از ابتدا تا اکنون همواره به دنبال دسیسه‌هایی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند که یکی از مهمترین این راهها، همان نفوذی است که مقام معظم رهبری دائماً در تمامی هشدارها تأکید بر بستن راههای نفوذ و داشتن بصیرت داشته و دارند. ایشان گفتند، اگر راههای نفوذ را جمع بندی کنیم، قطعاً یکی از آنها طب است؛ طب موثرترین و محرمانه‌ترین راه نفوذ است. بنابراین مهمترین راه بستن این نفوذ در آن است که سفره غذایی‌مان را خودمان تولید کنیم نه بیگانگان؛ و دیگر اینکه روحانیون ما طب را از احادیث و کتب شیعه استخراج کنند؛ زیرا تنها در این صورت است که اخلاق، وجدان، رشد و توسعه علمی، استنباط و اجتهاد وارد طب خواهد شد و اگر طب بتواند پیام دین را در قالب ظرف سلامت به مردم دنیا انتقال دهد، این برد دارد. دکتر خیراندیش در ادامه عبادت را رکن ضروری سلامت روح و جسم دانستند و اظهار داشتند که حتی در کشورهای لائیک هم این حقیقت پذیرفته شده است. ایشان در خلال بحثهای خود به راهکارهایی برای سلامت جسم و روان افراد و راه علاج برخی بیماریها پرداختند که علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از آنها به نسخه‌ها و کتابهای منتشره شده از ایشان مراجعه فرمایند.


*********