تماس با ما

شماره تلفن مستقیم رییس دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه:

045-31505013

شماره تلفن داخلی رییس دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه:

5013

شماره تلفن های مستقیم دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه:

045-31505026

045-31505049

شماره تلفن های داخلی دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه:

5026
5049

شماره دورنگار دبیرخانه هیاتممیزه دانشگاه:

045-31505049