سرپرست امور اداری و دانشجویی

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  پست الکترونیک

عکس 

 

رضا نوروزی


سرپرست امور اداری و دانشجویی

 

reza.norouzi@uma.ac.ir

 

AWT IMAGE