سرپرست امور آموزشی و پژوهشی

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  پست الکترونیک

عکس 

نورالدین حسین پور آزاد

معاون آموزشی و پژوهشی

n.hosseinpouruma.ac.ir