سرپرست امور آموزشی و پژوهشی

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  پست الکترونیک

عکس 

قاسم میرزایی

 

سرپرست امور آموزشی و پژوهشی

ghasem.mirzaei@uma.ac.ir

AWT IMAGE