اطلاعات تماس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۹/۷ - 15:25 | 
 

مشخصات

سمت

شماره تلفن

مهدی جودی

ریاست دانشکده

045-32545622

نورالدین حسینپور آزاد معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده 045-32545624

قاسم میرزایی

عضو هیئت علمی

045-32542936

رضا نوروزی

عضو هیئت علمی

045-32545623 

حسن ملکی عضو هیئت علمی 045-32545621
لیلا غفارزاده نمازی عضو هیئت علمی 045-32542936
مهدی معمری عضو هیئت علمی 045-32542936
آیدین عزیزپور عضو هیئت علمی 045-32545621
علی شاهی بورسیه دانشکده 045-32545621
صدیقه میرزاده کارشناس خدمات آموزشی

045-32545624

احمد عبدی

کارپرداز

045-32546227

فریدون آذرمی

کاردان حراست و انتظامات

045-32546228 

فاکس دانشکده 

حوزه ریاست

045-32545624