اطلاعات تماس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۹/۷ | 

مشخصات

سمت

شماره تلفن

مهدی جودی

ریاست دانشکده

045-32545622

قاسم میرزایی

سرپرست امور آموزشی و پژوهشی

045-32545624

رضا نوروزی

سرپرست امور اداری و داشجویی

045-32545623 

نورالدین حسینپور آزاد عضو هیئت علمی 045-32542936
لیلا غفارزاده نمازی عضو هیئت علمی 045-32542936
مهدی معمری عضو هیئت علمی 045-32542936
آیدین عزیزپور عضو هیئت علمی 045-32545621
حسن ملکی عضو هیئت علمی 045-32545621
صدیقه میرزاده کارشناس خدمات آموزشی

045-32545624

احمد عبدی

کارپرداز

045-32546227

فریدون آذرمی

نگهبان

045-32546228 

فاکس دانشکده 

حوزه ریاست

045-32545623