اطلاعات تماس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۹/۷ - 15:25 | 
 

مشخصات

سمت

شماره تلفن

مهدی جودی

ریاست 

045-32545622

نورالدین حسین پور آزاد معاونت آموزشی و پژوهشی 045-32545624
حسن ملکی عضو هیئت علمی 045-32545621
لیلا غفارزاده نمازی عضو هیئت علمی 045-32542936
مهدی معمری عضو هیئت علمی 045-32542936
آیدین عزیزپور عضو هیئت علمی 045-32545621
علی شاهی بورسیه دانشکده 045-32545621
صدیقه میرزاده کارشناس خدمات آموزشی

045-32545624

احمد عبدی

کارپرداز

045-32546227

فریدون آذرمی

کاردان حراست و انتظامات

045-32546228 

فاکس دانشکده 

حوزه معاونت آموزشی

045-32545624

آدرس: استان اردبیل- شهرستان مشگین شهر- جاده مشگین شهر به روستای نصیرآباد- دانشکده کشاورزی مشگین شهر، کد پستی 5663159156
                                                    کروکی دانشکده در گوگل مپ