آئین نامه ی اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

قابل توجه دانشجویان صاحب استعدادهای برتر داشگاه محقق اردبیلی
 فرصت ارزیابی فعالیت های نخبگانی مشمول امتیاز برای دانشجویان صاحب استعداد درخشان (برتر) در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
برای اعطای جایزه تحصیلی تا 15 مهر احتراما ضمن ایفاد نظر و توجه دانشجویان عزیز به مفاد شیوه نامه و مقررات اجرایی ( الصاقی در سایت ملی بنیاد نخبگان کشور به آدرس http://bmn.ir اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد درخشان (برتر) در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری موضوع مصوبه 14/3/93 هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان، مقتضی است در صورت احراز شرایط هر یک از دانشجوی حین تحصیل براساس شیوه نامه و مقررات اجرایی مربوطه می‌توانند برای بررسی پرونده جهت اخذ جایزه تحصیلی با مراجعه به سایت با آدرس فوق الذکر نسبت به ثبت نام و درج مدارک امتیاز‌آور مربوطه در سامانه ثریا اقدام لازم را تا 15 مهر 94 به عمل آورده تا نسبت به شناسایی و ارسال لیست نهایی مشمولین اخذ جایزه به بنیاد نخبگان کشور، اقدامات بعدی انجام گیرد./.