دفترچه تلفن آنلاین دانشکده

نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن اتاق
حبیب مارالیان رئیس دانشکده 32715961
شاهین حاجی قهرمانی معاون آموزشی و پژوهشی + مدیر گروه علوم دامی 32715672
اصغر عبادی معاون دانشجویی و فرهنگی+ مدیر گروه: گیاهی- آبیاری و ماشین آلات 32715672
جبرائیل عشایری کارشناس آموزش 32715674
زهرا ارزانی امور فارغ التحصیلان + امور خوابگاه ها 32715674
امین صفری دبیر خانه 32715417
عسگر فخیم کارپردازی و امور اداری 32715418
حمداله روشندل امور تغذیه و مسئول انبار 32715418
حامد خدایی عامل مالی 32715877
زبردست دفتر حراست 32716043
بهبود برزگر فناوری اطلاعات و ارتباطات 32715408
افشار کیانی مسئول کتابخانه و جمعدار اموال 32716042
علی بیدار مسئول و خدمات آزمایشگاه ها 32715418
محمد هاشمی
احمد هاشمی
الهویردی روحی
امیر تقی نژاد
محمد پناهی
مصطفی قهری
نگهبانی 32715673
منوچهر شیری
سیامک قضایی
مرتضی کامرانی
هیات علمی 32715878

وحید واحدی
آزاده بوستان

یاسر حسینی

علی مجتهدین

هیات علمی 32715959
محمد حسن زاده هیات علمی 32715418
ابراهیم تقی نژاد
عسگر عبادالهی
هیات علمی 32715418
علی بیدار
فتح اله نصیرزاده
صدای پاکدل(راننده تراکتور)
راننده 32715673
ابراهیم موسوی آبدارچی و خدمات ساختمان اداری و ساختمان فرهنگی و آموزشی 32715418
نعمت اله آسمند مسئول سالن ورزشی و خدمات فضای سبز محوطه 32715408