معرفی کارکنان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن اتاق عکس
1 بهبود برزگر

کارشناس تحلیگر سیستم و مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشکده
(نماینده شورای کارمندان)

32715408

2

حامد خدایی

عامل امور مالی دانشکده

(کارشناس مسئول)


32715877
AWT IMAGE
3 افشار کیانی


کارشناس کتابخانه و جمعدار اموال

32716042 AWT IMAGE
4 عسگر فخیم

کارشناس امور اداری و کارپرداز
امور عمومی

(کارشناس مسئول)
 

32715418
5 علی بیدار
 


مسئول آزمایشگاه ها

32715418 AWT IMAGE
6 امین صفری


مسئول دبیرخانه و دفتردار

32715417 AWT IMAGE
7 جبرائیل عشایری


کارشناس آموزش

32716042 AWT IMAGE
8 حمداله روشندل


مسئول اتوماسیون تغذیه و انبادار

32715418 AWT IMAGE
9

زبردست

مسئول دفتر حراست دانشکده

32716043
10 زهرا ارزالی
مسئول سیستم تغذیه و کارشناس انبار
32715674 AWT IMAGE
11 نعمت اله آسمند
خدمات فضای سبز محوطه و سالن ورزشی
32715408 AWT IMAGE
12 محمد پناهی


نگهبان

32715673 AWT IMAGE
13 مصطفی قهری


نگهبان

32715673 AWT IMAGE
14 ابراهیم موسوی

خدمات و آبدارچی ساختمان اداری و ساختمان فرهنگی آموزشی

32715418 AWT IMAGE
15 الهوردی روحی


نگهبان

32715673 AWT IMAGE
16 احمد هاشمی


نگهبان

32715673 AWT IMAGE
17 محمد هاشمی


نگهبان

32715673 AWT IMAGE
18 امیر تقی نژاد


نگهبان

32715673 AWT IMAGE
19 صدای پاکدل راننده تراکتور 32715673
20 فتح الله نصیرزاده


راننده

32715673 AWT IMAGE