معرفی اعضلی هیات علمی دانشکده

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

رتبه علمی شماره تلفن اتاق

عکس

1

حبیب مارالیان

دکتری تخصصی - کشاورزی
 
رئیس دانشکده و
عضو هیات علمی
استادیار 32715961 AWT IMAGE
2 سیامک قضایی نیار دکترا تخصصی میکروبیولوژی دامپزشکی از دانشگاه ارومیه عضو هیات علمی استادیار 32715418 AWT IMAGE
3

رحیم دیدار طالشمکائیل

دانشجوی دکترا رشته کشاورزی

عضو هیات علمی

مربی -

AWT IMAGE

4

یاسر حسینی

دکترای تخصصی آبیاری و زهکشی از دانشگاه شهید چمران اهواز

 عضو هیات علمی

دانشیار 32715672

AWT IMAGE

5

مرتضی کامرانی

دکترای تخصصی اصلاح نباتات از دانشگاه تبریز

عضو هیات علمی

استادیار 32715878

AWT IMAGE

6 شاهین حاجی قهرمانی دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی از دانشگاه شیراز معاون آموزشی و پژوهشی
و عضو هیات علمی
استادیار 32715672 AWT IMAGE
7 اصغر عبادی دکترای تخصصی اصلاح نباتات از دانشگاه تبریز عضو هیات علمی استادیار 32715418 AWT IMAGE
8
محمد حسن زاده
 

دکتری تخصصی کشاورزی(باغبانی-تکنولوژی بذر ) از دانشگاه آنکارا ترکیه

عضو هیات علمی

- AWT IMAGE
9

علی مجتهدین

دکترای تخصصی فیزیولوژی دام از دانشگاه ارومیه

عضو هیات علمی

استادیار 32715418
10

 آزاده بوستان

دکترا تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام از دانشگاه تهران

عضو هیات علمی

استادیار 32715959 -
11

محمدرضا آکار

دانشجو دکترا رشته الهیات و معارف اسلامی

عضو هیات علمی

مربی 32715418 AWT IMAGE
12

طاهر یلچی

دکترای تخصصی علوم دامی

عضو هیات علمی

استادیار -

AWT IMAGE

13 وحید واحدی دکترای تخصصی علوم دامی عضو هیات علمی استادیار 32715959 AWT IMAGE
14 منوچهر شیری دکترای تخصصی کشاورزی عضو هیات علمی استادیار 32715878 AWT IMAGE
15 ابراهیم تقی نژاد دکتری تخصصی مکانیک ماشین های کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس عضو هیات علمی استادیار - AWT IMAGE
16 عسگر عباداللهی دکتری تخصصی گیاه پزشکی - حشره شناسی از دانشگاه گیلان عضو هیات علمی استادیار - AWT IMAGE
17 علی میرزازاده

دکتری تخصصی ماشین آلات کشاورزی از دانشگاه تبریز

(رئیس دانشگاه علمی و کاربردی کشت و صنعت و دامپروی مغان)

عضو هیات علمی استادیار - AWT IMAGE