تماس با دفتر استعداد درخشان دانشگاه

شماره تماس: 31505313- 045 
تلفنخانه :31505000-045  داخلی: 5313