تماس با دفتر استعداد درخشان دانشگاه

شماره تماس: 31505302 کداستان :045
تلفنخانه :9-33512081  داخلی: 5302