اعضا هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۲/۲۷ - 21:14 | 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

مدرک تحصیلی و تخصص

عکس

مهدی جودی

دانشیار

دکترای تخصصی زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی

AWT IMAGE

آیدین عزیزپور

 استادیار

 

  دکترای تخصصی بیماریهای طیور

                                                                 

AWT IMAGE

قاسم میرزائی

مربی

کارشناس ارشد آبیاری سازه های آبی

AWT IMAGE  

  رضا نوروزی

مربی

کارشناس ارشد باغبانی- اصلاح و فیزیولوژی گیاهان دارویی

  AWT IMAGE

لیلا غفارزاده نمازی

استادیار

دکترای تخصصی اصلاح نباتات و ژنتیک مولکولی

AWT IMAGE

مهدی معمری

استادیار

دکترای تخصصی علوم مرتع

AWT IMAGE

نورالدین حسین پور آزاد

استادیار

اصلاح نباتات، مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی

AWT IMAGE

حسن ملکی لجایر استادیار دکترای تخصصی باغبانی-اصلاح و فیزیولوژی گل و  گیاهان زینتی

علی شاهی قره لر

بورسیه

دانشجوی دکترای تخصصی باغبانی-فیزیولوژی، اصلاح و بیوتکنولوژی درختان میوه