فرم شناسای دانشجویان دارای استعداد درخشان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس ماده 2 آئین نامه نحوه گزینش استعداد درخشان دانشگاه


فرم های ارائه طرح تحقیقات طبق بند ح ماده 3 ارائه تسهیلات به دانشجویان دارای استعداد درخشان دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۳/۱۸ - 09:36 | 
فرم های ارائه طرح تحقیقات طبق بند ح ماده 3 ارائه تسهیلات به دانشجویان دارای استعداد درخشان دانشگاه
فرم قراداد پژوهشی
فرم طرح تحقیقاتی
فرم پرداخت حق الزحمه