ورود به سایت

اعضای هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۸ | 

AWT IMAGEگروه الهیات و علوم سیاسی

جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.

مثال: دکتر علی غفاری 31505516

شماره تماس

گرایش

رشته

گروه آموزشی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

5516

ادیان و عرفان تطبیقی

الهیات و معارف اسلامی

الهیات و علوم سیاسی

دانشیار

علی غفاری

1

5659

ادیان و عرفان

الهیات و معارف اسلامی

الهیات و علوم سیاسی

مربی

بهمن زاهدی

2

فلسفه

فلسفه

الهیات و علوم سیاسی

استادیار

مریم سلطانی کوهانستانی

3

5517

فلسفه محض

فلسفه

الهیات و علوم سیاسی

استادیار

اسماعیل سعادتی خمسه

4

5506
5545

فلسفه و کلام اسلامی

فلسفه

الهیات و علوم سیاسی

استادیار

علی بابایی

5

فلسفه دین

فلسفه

الهیات و علوم سیاسی

استادیار

اکرم عسکرزاده

6

5516

علوم سیاسی

علوم سیاسی

الهیات و علوم سیاسی

استادیار

رضا محموداوغلی

7

5558
5525

علوم سیاسی

علوم سیاسی

الهیات و علوم سیاسی

استادیار

امین نواختی مقدم

8

حقوق خصوصی

حقوق

الهیات و علوم سیاسی

استادیار

سیده زهرا پوررشیدزاویه

9

حقوق بین الملل

حقوق

الهیات و علوم سیاسی

استادیار

ابراهیم نوشادی

10

5517

حقوق عمومی

حقوق

الهیات و علوم سیاسی

استادیار

روح اله مؤذنی

11

علوم سیاسی علوم سیاسی الهیات و علوم سیاسی دانشیار مرتضی ابراهیمی 12
علوم سیاسی علوم سیاسی الهیات و علوم سیاسی مربی محمدرضا مولایی 13
علوم سیاسی علوم سیاسی الهیات و علوم سیاسی استادیار یعسوب اصغری نیاری 14
ادیان و عرفان ادیان و عرفان ادیان و عرفان استادیار اشرف میکائیلی 15
5517 حقوق حقوق حقوق استادیار جعفر سلمان زاده 16

AWT IMAGE گروه باستان شناسی و تاریخ
 

جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.

مثال: دکتر رضا رضالو:  31505519

شماره تماس

گرایش

رشته

گروه آموزشی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

5519

پیش از تاریخ

باستان شناسی

باستان شناسی و تاریخ

دانشیار

رضا رضالو

1

5519

اسلامی

باستان شناسی

باستان شناسی و تاریخ

استادیار

کریم حاجی زاده

2

5542

اسلامی

باستان شناسی

باستان شناسی و تاریخ

استادیار

حبیب شهبازی شیران

3

5521

دوران تاریخی

باستان شناسی

باستان شناسی و تاریخ

استادیار

بهروز افخمی

4

پیش از تاریخ

باستان شناسی

باستان شناسی و تاریخ

استادیار

اردشیر جوانمردزاده

5

5529

ایران دوره اسلامی

تاریخ

باستان شناسی و تاریخ

استادیار

حسن اسدی

6

ایران دوره اسلامی

تاریخ

باستان شناسی و تاریخ

استادیار

فرهاد پوریانژاد

7

مسائل اجتماعی ایران

جامعه شناسی

باستان شناسی و تاریخ

استادیار

اسماعیل جهانی

8

5544

ایران دوره اسلامی

تاریخ

باستان شناسی و تاریخ

دانشیار

جعفر آقازاده

9

5558
5525

تاریخ محلی

تاریخ

باستان شناسی و تاریخ

استادیار

سجاد حسینی

10

گروه جغرافیاAWT IMAGE
 

جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.

مثال: دکتر بهروز سبحانی:  31505630

شماره تماس

گرایش

رشته

گروه آموزشی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

5630

اقلیم شناسی

جغرافیای طبیعی

جغرافیا

دانشیار

بهروز سبحانی

1

5658

اقلیم شناسی

جغرافیای طبیعی

جغرافیا

استاد

برومند صلاحی

2

5660

اقلیم شناسی

جغرافیای طبیعی

جغرافیا

استادیار

بتول زینالی

3

5633

ژئومورفولوژی

جغرافیای طبیعی

جغرافیا

دانشیار

موسی عابدینی

4

5659

ژئومورفولوژی

جغرافیای طبیعی

جغرافیا

دانشیار

عقیل مددی

5

ژئومورفولوژی

جغرافیای طبیعی

جغرافیا

دانشیار

فریبا اسفندیاری

6

5659

ژئومورفولوژی

جغرافیای طبیعی

جغرافیا

دانشیار

صیاد اصغری

7

-

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا

دانشیار

عطا غفاری

8

5633

-

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا

دانشیار

حسین نظم فر

9

-

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا

استادیار

علیرضا محمدی

10

5632

-

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا

دانشیار

محمدحسن یزدانی

11

5515

-

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

جغرافیا

دانشیار

وکیل حیدری ساربان

12

5630

-

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

جغرافیا

استادیار

ارسطو یاری

13

5556

-

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

جغرافیا

استادیار

بهرام ایمانی

14

-

سنجش از دور

جغرافیا

استادیار

حسن خاوریان

15

-

جغرافیای سیاسی

جغرافیا

استادیار

منصور رحمتی

16

گروه زبان های خارجیAWT IMAGE
 

جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.

مثال: دکتر رضا عبدی:  31505518

شماره تماس

گرایش

رشته

گروه آموزشی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

5518

-

زبان انگلیسی

زبان های خارجی

دانشیار

رضا عبدی

1

5518

-

زبان انگلیسی

زبان های خارجی

استادیار

توحید صیامی

2

5660

-

زبان انگلیسی

زبان های خارجی

استادیار

افسانه سعیداختر

3

5659

-

زبان انگلیسی

زبان های خارجی

استادیار

ولی محمدی

4

-

زبان انگلیسی

زبان های خارجی

استادیار

سیدمحمد رضی نژاد

5

5508

-

زبان و ادبیات عربی

زبان های خارجی

استادیار

جواد گرجامی

6

5506
5545

-

زبان و ادبیات عربی

زبان های خارجی

استادیار

شهریار گیتی

7

5556

-

زبان و ادبیات عربی

زبان های خارجی

استادیار

حسین محسنی

8

5521

-

زبان و ادبیات عربی

زبان های خارجی

استادیار

مهرداد آقایی هشجین

9

5508

-

زبان و ادبیات عربی

زبان های خارجی

استادیار

عادل آزاددل

10

گروه زبان و ادبیات فارسیAWT IMAGE
 

جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.

مثال: دکتر خدابخش اسداللهی:  31505529

شماره تماس

گرایش

رشته

گروه آموزشی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

-

ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار

شکراله پورالخاص

1

5529

-

ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار

خدابخش اسداللهی

2

5553

-

ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار

بیژن ظهیری ناو

3

5507

-

ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

عسگر صلاحی

4

-

ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

مسروه مختاری

5

5507 ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی دانشیار رامین محرمی 6


گروه مدیریت و اقتصادAWT IMAGE
 

جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.

مثال: دکتر حبیب ابراهیم پور:  31505514

شماره تماس

گرایش

رشته

گروه آموزشی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

5514

-

مدیریت دولتی

مدیریت و اقتصاد

دانشیار

حبیب ابراهیم پور

1

5515
5541

-

مدیریت بازرگانی

مدیریت و اقتصاد

دانشیار

محمد باشکوه اجیرلو

2

5526

-

علوم اقتصادی

مدیریت و اقتصاد

استادیار

هاتف حاضری

3

5522

-

علوم اقتصادی

مدیریت و اقتصاد

دانشیار

محمد حسن زاده

4

5554

-

علوم اقتصادی

مدیریت و اقتصاد

استادیار

زهرا فتوره چی

5

5513

-

مدیریت

مدیریت و اقتصاد

استادیار

حسین رحیمی کلور

6

5559

-

مدیریت

مدیریت و اقتصاد

دانشیار

ناصر سیف اللهی

7

5632

-

مدیریت

مدیریت و اقتصاد

استادیار

قاسم زارعی

8

5522

-

مدیریت

مدیریت و اقتصاد

استادیار

باقر عسگرنژادنوری

9

5530

-

مدیریت جهانگردی

مدیریت و اقتصاد

مربی

ولی نعمتی

10

- مدیریت مدیریت و اقتصاد استادیار عبدالرحیم هاشمی دیزج 11

گروه هنرAWT IMAGE
 

جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.

مثال: خانم سولماز امیرراشد 31505505

شماره تماس

گرایش

رشته

گروه آموزشی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

-

نقاشی

هنر

مربی

بهزاد محبی

1

5505

طراحی و تولید

صنایع دستی

هنر

مربی

سولماز امیرراشد

2

-

نقاشی

هنر

مربی

فریدون حسن خانی قوام

3

-

هنر اسلامی

هنر

مربی

فاطمه برمکی

4

-

نقاشی

هنر

مربی

علیرضا حسینی صدر

5

5527 نقاشی هنر مربی حسام حسن زاده 6


دفعات مشاهده: 6630 بار   |   دفعات چاپ: 335 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گروه زبان و ادبیات فارسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۸ | 

---


دفعات مشاهده: 6434 بار   |   دفعات چاپ: 292 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر