ورود به سایت

اعضای هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۸ - 10:24 | 

AWT IMAGE گروه آموزشی تاریخ و جامعه شناسی

جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.

مثال: دکتر علی غفاری 31505516

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی رشته گرایش شماره تلفن
1 جعفر آقازاده دانشیار تاریخ و جامعه شناسی تاریخ ایران دوره اسلامی 5544
2 فرهاد پوریانژاد استادیار تاریخ و جامعه شناسی تاریخ ایران دوره اسلامی
3 سجاد حسینی استادیار تاریخ و جامعه شناسی تاریخ تاریخ محلی 5558
5525
4 حسن اسدی استادیار تاریخ و جامعه شناسی تاریخ ایران دوره اسلامی 5529
5 رسول عباسی استادیار تاریخ و جامعه شناسی جامعه شناسی جامعه شناسی 5520
6 اسماعیل جهانی استادیار تاریخ و جامعه شناسی جامعه شناسی جامعه شناسیAWT IMAGE گروه آموزشی زبان انگلیسی

جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.

مثال: دکتر علی غفاری 31505516
 

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی رشته گرایش شماره تلفن
1 رضا عبدی دانشیار زبان انگلیسی زبان انگلیسی - 5518
2 توحید صیامی استادیار زبان انگلیسی زبان انگلیسی - 5518
3 سیدمحمد رضی نژاد استادیار زبان انگلیسی زبان انگلیسی -
4 افسانه سعیداختر استادیار زبان انگلیسی زبان انگلیسی - 5660
5 ولی محمدی استادیار زبان انگلیسی زبان انگلیسی - 5659AWT IMAGE گروه آموزشی الهیات و علوم سیاسی

جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.

مثال: دکتر علی غفاری 31505516

 
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی رشته گرایش شماره تلفن
1 علی غفاری دانشیار الهیات و علوم سیاسی الهیات و معارف اسلامی ادیان . عرفان تطبیقی 5516
2 بهمن زاهدی مربی الهیات و علوم سیاسی الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان 5659
3 اسماعیل سعادتی خمسه استادیار الهیات و علوم سیاسی فلسفه فلسفه محض 5517
4 علی بابایی استادیار الهیات و علوم سیاسی فلسفه فلسفه و کلام اسلامی 5506
5545
5 اکرم عسکرزاده مزرعه استادیار الهیات و علوم سیاسی فلسفه فلسفه و دین
6 مریم سلطانی کوهانستانی استادیار الهیات و علوم سیاسی فلسفه فلسفه
7 رضا محموداوغلی استادیار الهیات و علوم سیاسی علوم سیاسی علوم سیاسی 5516
8 امین نواختی مقدم استادیار الهیات و علوم سیاسی علوم سیاسی علوم سیاسی 5558
9 سیف اله مدبرچهاربرج استادیار حقوق حقوق
10 زهرا پور رشید استادیار حقوق حقوق حقوق خصوصی
11 روح اله مؤذنی استادیار حقوق حقوق حقوق عمومی 5517
12 جعفر سلمان زاده استادیار حقوق حقوق حقوق 5517
13 ابراهیم نوشادی استادیار حقوق حقوق حقوق بین الملل
14 اشرف میکائیلی
(
عضو وابسته)
استادیار الهیات و علوم سیاسی الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان
15 یعسوب اصغری
(عضو وابسته)
استادیار الهیات و علوم سیاسی الهیات و معارف اسلامی علوم سیاسی
16 مرتضی ابراهیمی
(عضو وابسته)
دانشیار الهیات و علوم سیاسی الهیات و معارف اسلامی علوم سیاسی
17 محمدرضا مولایی
(عضو وابسته)
مربی الهیات و علوم سیاسی الهیات و معارف اسلامی علوم سیاسی
18 عباس فنی اصل
(عضو وابسته)
استادیار الهیات و علوم سیاسی الهیات و معارف اسلامی فلسفه

AWT IMAGE گروه آموزشی باستان شناسی 
 

جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.

مثال: دکتر رضا رضالو:  31505519
 

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی رشته گرایش شماره تلفن
1 رضا رضالو دانشیار باستان شناسی باستان شناسی پیش از تاریخ 5519
2 کریم حاجی زاده استادیار باستان شناسی باستان شناسی اسلامی 5519
3 حبیب شهبازی شیران استادیار باستان شناسی باستان شناسی اسلامی 5542
4 اردشیر جوانمردزاده استادیار باستان شناسی باستان شناسی پیش از تاریخ
5 بهروز افخمی استادیار باستان شناسی باستان شناسی دوران تاریخی 5521

گروه آموزشی جغرافیای طبیعیAWT IMAGE
 

جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.

مثال: دکتر بهروز سبحانی:  31505630
 

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی رشته گرایش شماره تلفن
1 بهروز سبحانی دانشیار جغرافیای طبیعی جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی 5630
2 برومند صلاحی استاد جغرافیای طبیعی جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی 5658
3 موسی عابدینی دانشیار جغرافیای طبیعی جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی 5633
4 فریبا اسفندیاری درآباد دانشیار جغرافیای طبیعی جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی
5 عقیل مددی دانشیار جغرافیای طبیعی جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی 5659
6 بتول زینالی استادیار جغرافیای طبیعی جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی 5660
7 صیاد اصغری سراسکانرود دانشیار جغرافیای طبیعی جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی 5659 

گروه آموزشی جغرافیای برنامه ریزی شهری و روستاییAWT IMAGE

جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.

مثال: دکتر بهروز سبحانی:  31505630
 

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی رشته گرایش شماره تلفن
1 عطا غفاری گیلانده دانشیار جغرافیای برنامه ریزی شهری و روستایی جغرافیای برنامه ریزی شهری و روستایی -
2 حسین نظم­ فر دانشیار جغرافیای برنامه ریزی شهری و روستایی جغرافیای برنامه ریزی شهری و روستایی - 5633
3 محمدحسن یزدانی دانشیار جغرافیای برنامه ریزی شهری و روستایی جغرافیای برنامه ریزی شهری و روستایی - 5632
4 وکیل حیدری ساربان دانشیار جغرافیای برنامه ریزی شهری و روستایی جغرافیای برنامه ریزی شهری و روستایی - 5515
5 ارسطو یاری حصار استادیار جغرافیای برنامه ریزی شهری و روستایی جغرافیای برنامه ریزی شهری و روستایی - 5630
6 علیرضا محمدی استادیار جغرافیای برنامه ریزی شهری و روستایی جغرافیای برنامه ریزی شهری و روستایی -
7 بهرام ایمانی استادیار جغرافیای برنامه ریزی شهری و روستایی جغرافیای برنامه ریزی شهری و روستایی - 5556
8 منصور رحمتی استادیار جغرافیای برنامه ریزی شهری و روستایی جغرافیای برنامه ریزی شهری و روستایی جغرافیای سیاسی
9 حسن خاوریان استادیار جغرافیای برنامه ریزی شهری و روستایی جغرافیای برنامه ریزی شهری و روستایی سنجش از دورگروگروه آموزشی زبان و ادبیات عربAWT IMAGE

جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.

مثال: دکتر رضا عبدی:  31505518
 

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی رشته گرایش شماره تلفن
1 شهریار گیتی استادیار زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب - 5506
5545
2 مهرداد اقایی هشجین استادیار زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب - 5545
3 حسین محسنی استادیار زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب - 5556
4 عادل آزاددل استادیار زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب - 5508
5 جواد گرجامی استادیار زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب - 5508 

AWT IMAGEگروه زبان و ادبیات فارسی

جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.

مثال: دکتر خدابخش اسداللهی:  31505529
 

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی رشته گرایش شماره تلفن
1 شکراله پورالخاص دانشیار زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی -
2 خدابخش اسداللهی دانشیار زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی - 5529
3 بیژن ظهیری ناو دانشیار زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی - 5553
4 عسگر صلاحی استادیار زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی - 5507
5 مسروه مختاری استادیار زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی -
6 رامین محرمی دانشیار زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی - 5507
7 ابراهیم دانش استادیار زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی - 5544


 گروه مدیریت و اقتصادAWT IMAGE

جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.

مثال: دکتر حبیب ابراهیم پور:  31505514

شماره تماس

گرایش

رشته

گروه آموزشی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

5514

-

مدیریت دولتی

مدیریت و اقتصاد

دانشیار

حبیب ابراهیم پور

1

5515
5541

-

مدیریت بازرگانی

مدیریت و اقتصاد

دانشیار

محمد باشکوه اجیرلو

2

5526

-

علوم اقتصادی

مدیریت و اقتصاد

استادیار

هاتف حاضری

3

5522

-

علوم اقتصادی

مدیریت و اقتصاد

دانشیار

محمد حسن زاده

4

5554

-

علوم اقتصادی

مدیریت و اقتصاد

استادیار

زهرا فتوره چی

5

5513

-

مدیریت

مدیریت و اقتصاد

استادیار

حسین رحیمی کلور

6

5559

-

مدیریت

مدیریت و اقتصاد

دانشیار

ناصر سیف اللهی

7

5632

-

مدیریت

مدیریت و اقتصاد

استادیار

قاسم زارعی

8

5522

-

مدیریت

مدیریت و اقتصاد

استادیار

باقر عسگرنژادنوری

9

5530

-

مدیریت جهانگردی

مدیریت و اقتصاد

مربی

ولی نعمتی

10

5520 - مدیریت مدیریت و اقتصاد استادیار عبدالرحیم هاشمی دیزج 11

گروه هنرAWT IMAGE
 

جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.

مثال: خانم سولماز امیرراشد 31505505

شماره تماس

گرایش

رشته

گروه آموزشی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

-

نقاشی

هنر

مربی

بهزاد محبی

1

5505

طراحی و تولید

صنایع دستی

هنر

مربی

سولماز امیرراشد

2

-

نقاشی

هنر

مربی

فریدون حسن خانی قوام

3

-

هنر اسلامی

هنر

مربی

فاطمه برمکی

4

-

نقاشی

هنر

مربی

علیرضا حسینی صدر

5

5527 طراحی گرافیک هنر مربی حسام حسن زاده 6


دفعات مشاهده: 9570 بار   |   دفعات چاپ: 446 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گروه زبان و ادبیات فارسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۸ - 10:02 | 


دفعات مشاهده: 9143 بار   |   دفعات چاپ: 346 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر