چکیده رساله دکتری آقای هیوا محمودی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۲/۱۶ - 14:01 | 

  نام خانوادگی دانشجو: محمودی نام: هیوا

  عنوان رساله: اثربخشی روش های درمان شناختی، مواجهه ای و انزجاری در اختلال وسواس فکری- عملی

 

  استاد راهنما: دکتر حسین قمری کیوی

  استاد مشاور: دکتر محمد نریمانی

  مقطع تحصیلی: د کترای تخصصی رشته: روان شناسی

  گرایش: عمومی دانشگاه: محقق اردبیلی

  دانشکده: علوم تربیتی و روان شناسی تاریخ دفاع: 18/12/1392 تعداد صفحات: 182

  چکیده:

  هدف پژوهش حاضر اثربخشی روش های درمان شناختی، مواجهه ای و انزجاری در اختلال وسواس فکری- عملی بود. روش پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون چند گروهی بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به وسواس فکری- عملی مراجعه کننده به مراکز بالینی و مراکز مشاوره شهرستان سقز، بوکان با دامنه سنی 40-20 سال بودند که تعداد آنها 150 نفر بود. نمونه آماری این تحقیق شامل 80 بیمار ( دامنه سنی 20 تا 40 سال) مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی بودند که بطور دردسترس انتخاب شدند و در چهار گروه درمان شناختی، مواجهه ای، انزجاری و گروه کنترل به طور تصادفی جایگزین شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات مصاحبه بالینی، مقیاس وسواسی-اجباری ییل براون و سیاهه وسواسی- عملی مادزلی بود و روش تحلیل داده ها کوواریانس چند متغیره بود. نتایج پژوهش آزمون تحلیل کوورایانس چند متغیره نشان داد که روش درمان شناختی ویتال، درمان مواجهه ای و انزجاری نسبت به گروه کنترل روی کاهش علایم وسواس تاثیر دارند و همچنین نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که بین گروه های آزمایش و کنترل بر روی متغیرهای وارسی، کندی، شستشو و شک وسواسی تفاوت معنادار وجود دارد و روش شناختی ویتال نسبت به گروه درمان مواجهه و انزجاری در کاهش انواع وسواس موثرتر بوده است.

  نتیجه گیری: بنابراین براساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که موثرترین روش در درمان انواع وسواس فکری- عملی، به ترتیب درمان شناختی ویتال، درمان مواجهه و درمان انزجاری بوده است.

  کلید واژه­ها: درمان شناختی ویتال، مواجهه درمانی، انزجار درمانی، وسواس فکری- عملی


دفعات مشاهده: 18580 بار   |   دفعات چاپ: 822 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 19 بار   |   0 نظر

چکیده رساله دکتری آقای زرار محمدامینی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۲/۱۶ - 14:00 | 

  نام خانوادگی دانشجو: محمدامینی نام: زرار

  عنوان رساله: مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسئله بر فرسودگی تحصیلی، خودکارآمدی عمومی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان اهمال کار

  اساتید راهنما: دکتر محمد نریمانی دکتر عادل زاهد

  استاد مشاور: دکتر عباس ابوالقاسمی

  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی رشته: روان شناسی گرایش: عمومی

  دانشگاه: محقق اردبیلی دانشکده: علوم تربیتی و روان شناسی تاریخ دفاع: 18/12/1392 تعدادصفحات: 193

  چکیده:

  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و آموزش مهارت حل مسئله بر فرسودگی تحصیلی، خودکارآمدی عمومی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر اهمال مدارس متوسطه شهرستان اشنویه در سال تحصیلی 92-91 بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموز ان پسر اهمال کار پایه اول متوسطه در سال تحصیلی 92- 91 بود . نمونۀ آماری این پژوهش شامل60 نفر از دانش آموزان مدارس متوسطه شهر اشنویه بودند که پس از انتخاب به روش نمونه گیری خوشه ای بصورت تصادفی در سه گروه 20 نفری جایگزین شدند(60 n= ). برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه های اهمال کاری تحصیلی، فرسودگی تحصیلی، خودکارآمدی عمومی و انگیزش تحصیلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) و آزمون تعقیبی توکی) استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسئله اثر مثبت و معناداری بر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان اهمال کار دارد و باعث افزایش انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان اهمال کار می شود. یکی دیگر از نتایج پژوهش حاضر اثربخشی معنادار آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسئله بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان اهمال کار بود ؛ بصورتی آزمودنی های گروه آموزش آموزش خودتنظیمی و آموزش مهارت های حل مسئله، فرسودگی تحصیلی کمتری را گزارش کردند. همچنین مقایسه اثر بخشی آموزش راهبردهای یادگیری و حل مسئله بر انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی نشان داد که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی اثربخشی بیشتری در مقایسه با آموزش حل مسئله بر این متغیرها داشت . در کل نتایج نشان داد آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسئله تاثیری افزایشی بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی و تاثیری کاهشی بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان اهمال کار دارد.

  

  واژه های کلیدی: یادگیری خودتنظیمی، حل مسئله، فرسودگی تحصیلی، خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی، اهمال کاری


دفعات مشاهده: 18518 بار   |   دفعات چاپ: 622 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 12 بار   |   0 نظر

چکیده رساله دکتری آقای اسماعیل سلیمانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۲/۱۶ - 13:56 | 

  نام خانوادگی دانشجو: سلیمانی نام: اسماعیل

  عنوان رساله: اثربخشی کارکردهای اجرایی و بازی درمانی مبتنی بر توجه در بهبود ویژگی های عصب- روانشناختی و تحصیلی دانش آموزان ناتوان در ریاضی

  استاد راهنما: دکتر محمد نریمانی(استاد راهنمای اول) و دکتر عادل زاهد بابلان(استاد راهنمای دوم)

  استاد مشاور: دکتر عباس ابوالقاسمی

  مقطع تحصیلی: د کترای تخصصی رشته: روان شناسی گرایش: عمومی دانشگاه: محقق اردبیلی دانشکده: علوم تربیتی و روان شناسی تاریخ دفاع: 18/12/1392 تعداد صفحات: 201

  چکیده :

  هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی و بازی درمانی مبتنی بر توجه در بهبود ویژگی های عصب- روانشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ناتوان در ریاضی بود. روش تحقیق پژوهش حاضر آزمایشی با کارآزمایی بالینی بود که با طرح پیش آزمون و پس آزمون چندگروهی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان ناتوان در ریاضی پایه چهارم، پنجم و ششم ابتدایی در سال تحصیلی 92-1391 بودند(76 N= )، که از بین آنها 48 دانش آموز مبتلا به ناتوانی ریاضی به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه محقق ساخته، آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی شلو ، آزمون ریاضی کی مت ، مقیاس کانرز والدین، آزمون هوشی ریون، آزمون برج لندن، آزمون ویسکانسین، آزمون عملکرد پیوسته، مقیاس حافظه عددی وکسلر بود. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین گروه های آزمایش و کنترل در انعطاف­پذیری شناختی، بازداری پاسخ، نگهداری توجه، توانایی برنامه ریزی- حل مسئله، حافظه کاری و پیشرفت تحصیلی بعد از ارایه متغیر مستقل تفاوت معناداری در سطح وجود دارد. همچنین نتایج آزمون بنفرونی جهت مقایسه میانگین ها نشان داد آموزش کارکردهای اجرایی بر روی انعطاف­پذیری شناختی، بازداری پاسخ، توانایی برنامه ریزی- حل مسئله و حافظه کاری نسبت به بازی درمانی مبتنی بر توجه به طور معناداری موثرتر است درحالیکه بازی درمانی مبتنی بر توجه بر روی نگهداری توجه نسبت به آموزش کارکردهای اجرایی به طور معناداری موثر است. در ارتباط با پیشرفت تحصیلی تفاوتی بین آموزش کارکردهای اجرایی و بازی درمانی مبتنی بر توجه مشاهده نشد. بنابر یافته های این مطالعه می توان نتیجه گیری نمود مداخله کارکردهای اجرایی و بازی درمانی مبتنی بر توجه سبب بهبود علایم عصب- روانشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ناتوان در ریاضی می شود و می توان از آنها به عنوان یک روش مداخله ای مؤثر سود جست .

  کلید واژه­ها: علایم عصب- روانشناختی، کارکردهای اجرایی، بازی درمانی، پیشرفت تحصیلی، ناتوانی ریاضی


دفعات مشاهده: 18408 بار   |   دفعات چاپ: 707 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 16 بار   |   0 نظر