اطلاعیه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - 11:30 | 
با عنایت به مکاتبات صورت گرفته با مشاور محترم ریاست محترم دانشگاه در امور ایثارگران دانشگاه ،مقرر گردید همکاران محترم ایثارگر دانشگاه که متقاضی استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی کارکنان دانشگاه در همان سقف تعهدات می باشند به طرف قرارداد بیمه درمان تکمیلی دانشگاه معرفی شوند.
سایر همکاران ایثار گر طی نامه ای به بنیاد شهید استان برای پوشش بیمه درمان تکمیلی معرفی شدند.