ورود به سایت

شرکت تحقیقاتی تولیدی داروهای طبیعی آذربایجان

AWT IMAGE

  عنوان ایده محوری:

- تهیه فرآورده داروئی قطره از گیاه والرین با کاربرد در بیماری های افسردگی و اختلالات عصبی.

- تهیه فرم داروئی قطره از گیاه زالزالک وحشی و والرین   والکرات ) با کاربرد در بیماری های قبلی با منشاء عصبی.

     نام مدیرعامل: دکتر منصور باقری اردبیلیان

     زمینه ی فعالیت: داروسازی

     تاریخ استقرار: 2/6/1389

     اعضاء واحد فناور: 9 نفر

     چکیده

با توجه به افزایش چشمگیر بیماران افسردگی و ناراحتی های روحی و روانی و نیز وجود بیماران بی شمار ناراحتی های قلبی با منشاء عصبی، اجرای این پروژه، ضروری خواهد بود. این دو فرآورده داروئی با توجه به اثرات فارماکولوژیک داروئی بسیار مهم بوده و امید است هر دو فرآورده، جزء داروهای رسمی کشور و به لیست داروهای ژنریک اضافه گردند.

     مأموریت

تهیه دو محصول داروئی قطره Drop که مطابق با فارماکوپه داروئی آلمان استاندارد خواهد شد.

     توانمندیها

- ارزیابی کشت گیاه در منطقه با توجه به شرایط خاص اقلیمی.

- کنترل کیفی گیاهان

- ارزیابی متدها و تست های انجام شده مطابق با رفرانس های بین المللی.

     دستاوردها

- دست یابی به دانش فنی و تکنولوزیکی دو فرآورده داروئی با  استاندارد فارماکوپه جمهوری فدرال آلمان.

- تهیه دو محصول داروئی قطره Drop مطابق با فارماکوپه داروئی آلمان و استاندارد آن.