فرایند چاپ آثار در موسسه

فرآیند مجوز قبل از چاپ کتاب:

  •  ارسال اثر از معاونت پژوهشی دانشگاه به همراه مدارک لازم به موسسه.
  •  ارسال متن اثر برای ویرایش.

  • ارسال فایل متن اصلی (متن اصلی کتابهای ترجمه شده)

مدارک لازم برای چاپ کتاب:

  • کپی قرارداد چاپ کتاب (مجوز معاونت پژوهشی دانشگاه).
  • پرینت فرم تکمیل شده

۱  فرم قبل از چاپ کتاب
۲  فرم اصالت تالیف یا ترجمه
           برای تالیف (یا تدوین و گردآوری) کتاب
           برای کتاب ترجمه شده
۳  
فرم ارسال کتاب

  • در صورتی که کتاب ترجمه شده باشد، ارائه فایل pdf کتاب به زبان اصلی نیز لازم است
  • واریز مبلغ  2,000,000 ریال به  درآمد اختصاصی دانشگاه (انتشارات)  (قابل پرداخت بصورت الکترونیکی).

تذکر:

  • صفحه آرائی و طرح جلد کتاب تحت نظارت این دفتر انجام خواهد شد.