اطلاعات تماس

مکان دفتر: ساختمان شیخ صفی- طبقه دوم -دفتر انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی
ساعات حضور در دفتر: 9 الی 11 صبح
تلفن و دورنگار:
                       
داخلی دفتر : 
پست الکترونیکی:
                  press@uma.ac.ir 
           mesrigtm@gmail.com