کل تجهیزات

الف) آرمایشگاه مرکزی

ردیف نوع خدمات
1 کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS)
2 کروماتوگرافی گازی-آشکارسازی یونیزاسیون شعله­ ای  (GC-FID)
3 طیف سنجی جرمی  (DIP-MS)
4 آنالیز عنصری  (CHNS)
5 مغناطومتر نمونه مرتعش  (VSM)
6 تخلخل سنج سطح ویژه  (BET)
7 واکنش زنجیره­ ای پلیمراز همزمان  (Real-time PCR)
8 نانواسپکتروفتومتر (Nanodrop)


ب) دانشکده علوم پایه

ردیف نوع خدمات
1 پراش اشعه X (XRD)
2 اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)
3 اسپکتروسکوپی مادون قرمز ATR
4 اسپکتروسکوپی پراکندگی بازتابشی   (DRS)
5 کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC)
6 میکروسکوپ الکترونی (SEM)
7 دستگاه آنالیز حرارتی (TGA/DTA)
8  دستگاه جذب اتمی (AAS)
9 آزمایش لایه نشانی به روش Sputtering
10 آزمایش لایه نشانی به روش Electron Beam

ج) دانشکده فنی مهندسی

محل نوع خدمات
آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش سه محوره UU
آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش سه محورهUUبا قرائت فشار آب
آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش سه محوره CU
آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش سه محورهCD
آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش برش مستقیم تند تحکیم نیافته UU
آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش برش مستقیم CD
آزمایشگاه مکانیک خاک دانه بندی خاک درشت تر از الک 4
آزمایشگاه مکانیک خاک دانه بندی خاک ریزتر از الک 4
آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش هیدرومتری
آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش تحکیم تا 50mm
آزمایشگاه بتن تعیین مقاومت فشاری بتن با نمونه برداری
آزمایشگاه بتن تعیین مقاومت فشاری بتن بدون نمونه برداری

د) دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی

خاک:

ردیف نوع خدمات
1 تست 1 PH-EC
2 تست 2 PH-EC-SP
3 تست 3 PH-EC-Tex
4 تست گچ PH-EC-Gyp
5 کنترل حاصلخیزی (عمق 1 باغات) PH-EC-Tex-Pava-Kava-SAR
6 کنترل حاصلخیزی (عمق 2 باغات و عمق 1 مزارع) PH-EC-Tex-Pava-Kava-SAR-OC-TNV-Gyp
7 کنترل حاصلخیزی (عمق 2 باغات و عمق 1 مزارع) PH-EC-Tex-Pava-Kava- Fe-Zn- Mn-Cu
8 SAR-OC-TNV-Gyp+ ریزمغذی­ها
9 کنترل حاصلخیزی (عمق 2 باغات و عمق 1 مزارع) PH-EC-Tex-Pava-Kava- Fe-Zn- Mn-Cu
10 B-SAR-OC-TNV-Gyp+ ریزمغذی­ها
11 کنترل حاصلخیزی (عمق 3 باغات) PH-EC-Tex
12 کنترل حاصلخیزی برای هر پروفیل (ردیف های 5-6-9)
13 کنترل حاصلخیزی برای هر پروفیل (ردیف های 5-7-9)
14 کنترل حاصلخیزی برای هر پروفیل (ردیف های 5-8-9)
15 تست ماکروالمنت­ها N tot-Pava-Kava
16 تست ریز مغذی­ها Fe-Zn-Mn-Cu-B
17 آنیون­ها و کاتیون­های محلول در عصاره اشباع CO3-HCO3-ClSO4-Na-K-Ca-Mg
18 ضریب جذب سدیم SAR
19 تجزیه جزئی عصاره اشباع (Ca+Mg)-CO3-HCO3 هر کدام
20 تجزیه جزئی عصاره اشباع Na-K هر کدام
21 تجزیه جزئی عصاره اشباع SO4
22 تجزیه جزئی عصاره اشباع Cl
23 ریزمغذی­ها Fe-Zn-Mn-Cu هر کدام
24 ریزمغذی­ها Fe-Zn-Mn-Cu با هم
25 بر در عصاره اشباع Bs
26 بر قابل جذب (آب داغ) Bava
27 گوگرد کل S tot
28 مقادیر قابل استفاده عناصر سنگین Pb-Cd-Ni-…. هر کدام
29 مقادیر کل عناصر سنگین Ob-Cd-Ni-….. هر کدام
29 ماده آلی- فسفر- پتاسیم OC-Pava-Kava با هم
30 ضریب جذب سدیم SAR
31 گچ Gypsum
32 ازت Ntot

گیاه:

ردیف نوع خدمات
1 تست 1 N tot-P tot-Ktot با هم
2 تعیین میکروالمنت و ماکروالمنت N-P-K-Fe-Zn-Mn-Cu
3 تعیین کامل میکروالمنت و ماکروالمنت N-P-K-Ca-Mg-Na-Fe-Zn-Mn-Cu
4 تجزیه کامل گیاه (ردیف 3+ B)
5 گوگرد کل
6 کلرید محلول در آب
7 عناصر سنگین Ni-Pb-Cd-CR-….. هر کدام

آب:

ردیف نوع خدمات
1 تست 1 PH-EC
2 تست 2 PH-EC-SAR
3 آنالیز عددی PH-EC-THD-CHD-TDS-SAR-CO3-HCO3-SO4
4 Cl-Na-K-Ca-Mg
5 آنالیز کامل (ردیف 3+ B)
6 مواد معلق کل (TSS)
7 میکروالمنت Fe-Mn-Zn-Cu هر کدام
8 میکروالمنت Fe-Mn-Zn-Cu با کدام
9 نیترات NO3
10 نیترات NO2
11 فسفات PO4
12 ضریب جذب سدیم SAR

کود:

ردیف نوع خدمات
1 PH-EC
2 PH-EC-SP
3 PH-EC-Texture
4 N-P-K
5 PH-EC-Texture-N-P-K
6 PH-EC-Texture-N-P-K-SAR
7 PH-EC-Texture-N-P-K-TNY
8 OC-P-K
9 PH-EC-Texture-OC-P-K
10 PH-EC-Texture-OC-P-K-SAR
11 PH-EC-Texture-OC-P-K-TNV
12 CO3-HCO3-Cl-SO4-Ca-Mg-Na-K
13 Fe-Zn-Mn-Cu
14 Fe-Zn-Mn-Cu-B
15 Pb-Cd-Ni-…
16 Bs
17 Bava (hot wter)

دانشکده علوم کشاورزی

ردیف نوع خدمات
1 اندازه گیری اتیلن با GC
2 اندازه گیری سدیم، پتاسیم و کلسیم با فیلم فتومتر
3 تهیه عکس زیر میکروسکوپی
4 عصاره اتری
5 الیاف
6 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی
7 الیاف نامحلول در شوینده خنثی
8 فرآوری نمونه های بافتی و تثبیت روی لام
9 مورفومتری

ه) دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی مغان

ردیف نوع خدمات
1 سانتریفیوژ یخچالدار           
2 فلایم فتومتر
3 اسپکتروفتومتر
4 سطح برگ سنج
5 لکتروفورز عمودی
6 الکتروفورز افقی
7 سیستم p.c.r
8 کلروفیل متر
9 فتوسنتز متر