صورت جلسه دوره سوم شورای کارمندان دانشگاه محقق اردبیلی 11 دیماه 97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - 13:10 | 


اولین صورت جلسه دوره سوم شورای کارمندان دانشگاه محقق اردبیلی 4 دیماه 97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ - 13:28 | 


دوره دوم-صورت جلسه شماره 11

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۳ - 14:35 | 

دوره دوم-صورت جلسه شماره 10

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۸ - 14:35 | 

دوره دوم-صورت جلسه شماره 5

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ - 14:35 |