ورود به سایت

آزمایشگاه های گروه

کارشناس مربوطه

نوع آزمایشگاه

گروه مربوطه

نام آزمایشگاه

اسماعیل صابری‎نیا

آموزشی

فیزیک

آزمایشگاه فیزیک 1

سالار عباسوند

آموزشی

فیزیک

آزمایشگاه فیزیک 2

رقیه میرزانژاد

آموزشی

فیزیک

آزمایشگاه فیزیک 3

رقیه میرزانژاد

آموزشی

فیزیک

آزمایشگاه فیزیک عمومی

رقیه میرزانژاد

آموزشی

فیزیک

آزمایشگاه فیزیک جدید

اسماعیل صابری‎نیا

آموزشی

فیزیک

آزمایشگاه اپتیک

اسماعیل صابری‎نیا

آموزشی و پژوهشی

فیزیک

آزمایشگاه فیزیک هسته‎ای

سالار عباسوند

آموزشی

فیزیک

آزمایشگاه فیزیک حالت جامد و الکترونیک

-

پژوهشی

فیزیک

آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک

-

پژوهشی

فیزیک

آزمایشگاه فیزیک پلاسما

-

پژوهشی

فیزیک

آزمایشگاه اپتیک و لیزر

-

پژوهشی

فیزیک

آزمایشگاه فیزیک محاسباتی

فرح‎روز زهری

آموزشی

زیست شناسی

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

فرح‎روز زهری

آموزشی-پژوهشی

زیست شناسی

آزمایشگاه علوم جانوری

طاهره خیراندیش

آموزشی

زیست شناسی

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

طاهره خیراندیش

آموزشی

زیست شناسی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

-

پژوهشی

زیست شناسی

آزمایشگاه تحقیقاتی گیاهی

-

پژوهشی

زیست شناسی

آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی و مولکولی

علی خدایاری

آموزشی- پژوهشی

شیمی

آزمایشگاه شیمی آلی و پلیمر

نعیم سعادتی

آموزشی- پژوهشی

شیمی

آزمایشگاه شیمی فیزیک

نعیم سعادتی

آموزشی- پژوهشی

شیمی

آزمایشگاه شیمی تجزیه

غلامحسین نظمی

آموزشی- پژوهشی

شیمی

آزمایشگاه شیمی معدنی

غلامحسین نظمی

آموزشی- پژوهشی

شیمی

آزمایشگاه شیمی عمومی