ورود به سایت

اعضای هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۸ - 10:24 | 

​ گروه آموزشی تاریخ و جامعه شناسی
جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.
مثال: دکتر علی غفاری 31505516

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی رشته گرایش شماره تلفن
1 جعفر آقازاده دانشیار تاریخ و جامعه شناسی تاریخ ایران دوره اسلامی 5544
2 فرهاد پوریانژاد استادیار تاریخ و جامعه شناسی تاریخ ایران دوره اسلامی
3 سجاد حسینی استادیار تاریخ و جامعه شناسی تاریخ تاریخ محلی 5558
5525
4 حسن اسدی استادیار تاریخ و جامعه شناسی تاریخ ایران دوره اسلامی 5529
5 رسول عباسی استادیار تاریخ و جامعه شناسی جامعه شناسی جامعه شناسی 5520
6 اسماعیل جهانی استادیار تاریخ و جامعه شناسی جامعه شناسی جامعه شناسی

گروه آموزشی زبان انگلیسی

جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.
مثال: دکتر علی غفاری 31505516
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی رشته گرایش شماره تلفن
1 رضا عبدی دانشیار زبان انگلیسی زبان انگلیسی - 5518
2 توحید صیامی استادیار زبان انگلیسی زبان انگلیسی - 5518
3 سیدمحمد رضی نژاد استادیار زبان انگلیسی زبان انگلیسی -
4 افسانه سعیداختر استادیار زبان انگلیسی زبان انگلیسی - 5660
5 ولی محمدی استادیار زبان انگلیسی زبان انگلیسی - 5659 گروه آموزشی ادیان،عرفان و فلسفه

جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.
مثال: دکتر علی غفاری 31505516
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی رشته گرایش شماره تلفن
1  علی   بابایی استادیار ادیان، عرفان و فلسفه فلسفه و کلام اسلامی - 5506
5545
2 اکرم   عسکرزاده مزرعه استادیار ادیان، عرفان و فلسفه فلسفه دین -
3 اسماعیل   سعادتی خمسه دانشیار ادیان، عرفان و فلسفه فلسفه محض - 5517
4 مریم    سلطانی کوهانستانی استادیار ادیان، عرفان و فلسفه فلسفه -
5 علی    غفاری دانشیار ادیان، عرفان و فلسفه ادیان و عرفان تطبیقی - 5516
6 بهمن     زاهدی مربی ادیان، عرفان و فلسفه ادیان و عرفان 5659
 

  گروه آموزشی باستان شناسی 
جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.
مثال: دکتر رضا رضالو:  31505519
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی رشته گرایش شماره تلفن
1 رضا رضالو دانشیار باستان شناسی باستان شناسی پیش از تاریخ 5519
2 کریم حاجی زاده استادیار باستان شناسی باستان شناسی اسلامی 5519
3 حبیب شهبازی شیران استادیار باستان شناسی باستان شناسی اسلامی 5542
4 اردشیر جوانمردزاده استادیار باستان شناسی باستان شناسی پیش از تاریخ
5 بهروز افخمی استادیار باستان شناسی باستان شناسی دوران تاریخی 5521
 
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
 
جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.
مثال: دکتر بهروز سبحانی:  31505630
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی رشته گرایش شماره تلفن
1 بهروز سبحانی پروفسور جغرافیای طبیعی جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی 5630
2 برومند صلاحی استاد جغرافیای طبیعی جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی 5658
3 موسی عابدینی پروفسور جغرافیای طبیعی جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی 5633
4 فریبا اسفندیاری درآباد دانشیار جغرافیای طبیعی جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی
5 عقیل مددی دانشیار جغرافیای طبیعی جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی 5659
6 بتول زینالی دانشیار جغرافیای طبیعی جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی 5660
7 صیاد اصغری سراسکانرود دانشیار جغرافیای طبیعی جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی 5659
8 حسن خاوریان استادیار جغرافیای طبیعی جغرافیای طبیعی سنجش از دور
گروه  آموزشی  برنامه ریزی شهری و روستایی
جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.
مثال: دکتر بهروز سبحانی:  31505630

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی رشته گرایش شماره تلفن
1 عطا غفاری گیلانده دانشیار  برنامه ریزی شهری و روستایی  برنامه ریزی شهری و روستایی  برنامه ریزی شهری و روستایی
2 حسین نظم­ فر دانشیار  برنامه ریزی شهری و روستایی برنامه ریزی شهری و روستایی جغرافیا و برنامه ریزی شهری 5633
3 محمدحسن یزدانی دانشیار  برنامه ریزی شهری و روستایی  برنامه ریزی شهری و روستایی  جغرافیا و برنامه ریزی شهری 5632
4 وکیل حیدری ساربان دانشیار  برنامه ریزی شهری و روستایی  برنامه ریزی شهری و روستایی جغرافیا و  برنامه ریزی روستایی 5515
5 ارسطو یاری حصار استادیار برنامه ریزی شهری و روستایی برنامه ریزی شهری و روستایی جغرافیا و  برنامه ریزی روستایی 5630
6 علیرضا محمدی دانشیار برنامه ریزی شهری و روستایی  برنامه ریزی شهری و روستایی جغرافیا و برنامه ریزی فضایی (آمایش) 5659
7 بهرام ایمانی استادیار  برنامه ریزی شهری و روستایی  برنامه ریزی شهری و روستایی جغرافیا و  برنامه ریزی روستایی 5556
8 منصور رحمتی استادیار  برنامه ریزی شهری و روستایی  برنامه ریزی شهری و روستایی جغرافیای سیاسی
 
 گروه آموزشی  زبان و ادبیات عرب
جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.
مثال: دکتر رضا عبدی:  31505518
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی رشته گرایش شماره تلفن
1 شهریار گیتی استادیار زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب - 5506
5545
2 مهرداد اقایی هشجین استادیار زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب - 5545
3 حسین محسنی استادیار زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب - 5556
4 عادل آزاددل استادیار زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب - 5508
5 جواد گرجامی استادیار زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب - 5508گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
  جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.
مثال: دکتر خدابخش اسداللهی:  31505529
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی رشته گرایش شماره تلفن
1 شکراله پورالخاص دانشیار زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی -
2 خدابخش اسداللهی دانشیار زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی - 5529
3 بیژن ظهیری ناو دانشیار زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی - 5553
4 عسگر صلاحی استادیار زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی - 5507
5 مسروه مختاری دانشیار زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی -
6 رامین محرمی دانشیار زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی - 5507
7 ابراهیم دانش استادیار زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی - 5544
 


 
گروه علوم اقتصادی
  جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.
مثال: دکتر محمد حسن زاده:  31505510
 
شماره تماس گرایش رشته گروه آموزشی مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف
5510 علوم اقتصادی علوم اقتصادی علوم اقتصادی دانشیار محمد حسن زاده 1
5532 اقتصاد پولی علوم اقتصادی علوم اقتصادی استادیار عبدالرحیم هاشمی دیزج 2
- اقتصاد مالی علوم اقتصادی علوم اقتصادی استادیار هاتف حاضری 3
5554 اقتصاد سلامت و محیط زیست علوم اقتصادی علوم اقتصادی استادیار زهرا فتوره چی 4
 گروه مدیریت دولتی و گردشگری
جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.
مثال: دکتر ولی نعمتی:  31505530
 
شماره تماس گرایش رشته گروه آموزشی مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف
5530 مدیریت دولتی مدیریت دولتی مدیریت دولتی و گردشگری پروفسور حبیب ابراهیم پور 1
5530 مدیریت جهانگردی مدیریت جهانگردی مدیریت دولتی و گردشگری مربی ولی نعمتی 2
 گروه مدیریت بازرگانی
جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.
مثال: دکتر محمد حسن زاده:  31505541
شماره تماس گرایش رشته گروه آموزشی مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف
5541
5515
بازاریابی بین المللی مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی دانشیار محمد باشکوه 1
5522 بازاریابی مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی استادیار باقر عسگرنژاد نوری 2
5632 بازاریابی مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی دانشیار قاسم زارعی 3
5541
5515
مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی دانشیار حسین رحیمی کلور 4
5559 مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی دانشیار ناصر سیف اللهی 5

گروه هنر
جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.
مثال: خانم سولماز امیرراشد 31505505
 
شماره تماس گرایش رشته گروه آموزشی مرتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف
- نقاشی هنر مربی بهزاد محبی 1
5505 طراحی و تولید صنایع دستی هنر مربی سولماز امیرراشد 2
- نقاشی هنر مربی فریدون حسن خانی قوام 3
- هنر اسلامی هنر مربی فاطمه برمکی 4
- نقاشی هنر مربی علیرضا حسینی صدر 5
5527 - طراحی گرافیک هنر مربی حسام حسن زاده  6
گروه آموزشی حقوق و علوم سیاسی

جهت تماس با اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ابتدا شماره 3150 را گرفته و چهار رقم آخر هریک از اعضای هیأت علمی که در شماره تماس درج شده است بگیرید.
مثال: دکتر روح الله موذنی 31505517
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی رشته گرایش شماره تلفن
1 سیف الله مدبر استادیار حقوق و علوم سیاسی فقه و اصول - 5559
2 روح اله مؤذنی استادیار حقوق و علوم سیاسی حقوق مدنی - 5517
3 رضا محموداوغلی استادیار حقوق و علوم سیاسی علوم سیاسی - 5516
4 امین نواختی مقدم استادیار حقوق و علوم سیاسی علوم سیاسی - 5558
5525
5 سیده زهرا پوررشید استادیار حقوق و علوم سیاسی حقوق بازرگانی -
6 جعفر سلمان زاده استادیار حقوق و علوم سیاسی حقوق خصوصی 5521

 


دفعات مشاهده: 10553 بار   |   دفعات چاپ: 463 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گروه زبان و ادبیات فارسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۸ - 10:02 | 


دفعات مشاهده: 10005 بار   |   دفعات چاپ: 363 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر