:: اطلاعات واحد سازمانی ::
XML Information: http://uma.ac.ir/info.xml.php
Contracts Rights Management and Deal to Complaints
مدیریت حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
http://uma.ac.ir/links/hoghogh
عنوان فارسی واحد سازمانی دانشگاه محقق اردبیلی
عنوان انگلیسی واحد سازمانی University of Mohaghegh Ardabili
تلفن تماس واحد سازمانی
دورنگار واحد سازمانی
پست الکترونیک واحد سازمانی
عنوان و نام مدیر واحد سازمانی
نشانی دبیرخانه به انگلیسی
نشانی دبیرخانه به فارسی
:: چاپ اطلاعات ::