:: اطلاعات واحد سازمانی ::
XML Information: http://uma.ac.ir/info.xml.php
Moghan College Of Agriculture & Natural Resources
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
http://uma.ac.ir/links/mogan
عنوان فارسی واحد سازمانی دانشگاه محقق اردبیلی-دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
عنوان انگلیسی واحد سازمانی University of Mohaghegh Ardabili
تلفن تماس واحد سازمانی 045-32715478,32715674
دورنگار واحد سازمانی 045- 32715417
پست الکترونیک واحد سازمانی moghanagri@uma.ac.ir
عنوان و نام مدیر واحد سازمانی دکتر موسی ترابی
نشانی دبیرخانه به انگلیسی University of Mohaghegh Ardabili
نشانی دبیرخانه به فارسی استان اردبیل- شهرستان پارس آباد مغان-کیلومتر17جاده اصلاندوز-دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان تلفن: 32715418-045 فکس:32715417-045 پست الکترونیکی: Moghanagri@uma.ac.ir
:: چاپ اطلاعات ::