:: اطلاعات واحد سازمانی ::
XML Information: http://uma.ac.ir/info.xml.php
Faculty of Humanities
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
http://uma.ac.ir/links/literature
عنوان فارسی واحد سازمانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
عنوان انگلیسی واحد سازمانی University of Mohaghegh Ardabili
تلفن تماس واحد سازمانی 0451-5516401
دورنگار واحد سازمانی 0451-5516402
پست الکترونیک واحد سازمانی
عنوان و نام مدیر واحد سازمانی
نشانی دبیرخانه به انگلیسی University of Mohaghegh Ardabili
نشانی دبیرخانه به فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
:: چاپ اطلاعات ::