:: اطلاعات واحد سازمانی ::
XML Information: http://uma.ac.ir/info.xml.php
 
دفتر هم اندیشی استادان
http://uma.ac.ir/links/hamandishi
عنوان فارسی واحد سازمانی دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه محقق اردبیلی
عنوان انگلیسی واحد سازمانی University of Mohaghegh Ardabili
تلفن تماس واحد سازمانی 0451-5512809
دورنگار واحد سازمانی
پست الکترونیک واحد سازمانی hamandishi.uma@gmail.com
عنوان و نام مدیر واحد سازمانی
نشانی دبیرخانه به انگلیسی
نشانی دبیرخانه به فارسی
:: چاپ اطلاعات ::