:: اطلاعات واحد سازمانی ::
XML Information: http://uma.ac.ir/info.xml.php
Scientific Communitis
انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی
http://uma.ac.ir/links/Scientific_Communitis
عنوان فارسی واحد سازمانی انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی
عنوان انگلیسی واحد سازمانی
تلفن تماس واحد سازمانی
دورنگار واحد سازمانی
پست الکترونیک واحد سازمانی
عنوان و نام مدیر واحد سازمانی
نشانی دبیرخانه به انگلیسی
نشانی دبیرخانه به فارسی
:: چاپ اطلاعات ::