میکروسکوپ الکترونی SEM
دستگاه GC-Mas
دستگاه اندازه گیری تخلخل سنج BET
دستگاه اندازه گیری تخلخل سنج BET
آغاز بکار دستگاه های Real-time PCR، Nanodrop و Termo cycler در بخش مولکولی آزمایشگاه مرکزی
آغاز بکار دستگاه های Real-time PCR، Nanodrop و Termo cycler در بخش مولکولی آزمایشگاه مرکزی
چاپ و اهداء کتابچه HSE به اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
چاپ و اهداء کتابچه HSE به اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
خرید و اهدای جعبه کمک های اولیه به آزمایشگاه ها و کارگاه ها توسط HSE
خرید و اهدای جعبه کمک های اولیه به آزمایشگاه ها و کارگاه ها توسط HSE
خرید و اهدای سطل های ویژه پسماندهای بیولوژیک و شیمیایی
خرید و اهدای سطل های ویژه پسماندهای بیولوژیک و شیمیایی
 

متن مورد نظر
متن مورد نظر
پیوند های مفید

AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE