دکتر سجاد انوشیروانی به عنوان سرپرست انجمن وزنه برداری دانشجویان پسر منصوب شد.
دکتر سجاد انوشیروانی به عنوان سرپرست انجمن وزنه برداری دانشجویان پسر منصوب شد.
جلسه تودیع و معارفه معاون آموزشی و دانشجویی
جلسه تودیع و معارفه معاون آموزشی و دانشجویی
 برگزاری نشست تخصصی سلامت روان در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
برگزاری نشست تخصصی سلامت روان در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
جلسه تودیع و معارفه معاون آموزشی و دانشجویی
جلسه تودیع و معارفه معاون آموزشی و دانشجویی
جلسه تودیع و معارفه معاون آموزشی و دانشجویی
جلسه تودیع و معارفه معاون آموزشی و دانشجویی
جلسه تودیع و معارفه معاون آموزشی و دانشجویی
جلسه تودیع و معارفه معاون آموزشی و دانشجویی
جلسه تودیع و معارفه معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
جلسه تودیع و معارفه معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
جلسه ارتباط با جامعه ریاست دانشکده با مدیر مدرسه نخبگان
جلسه ارتباط با جامعه ریاست دانشکده با مدیر مدرسه نخبگان
جلسه ارتباط با جامعه ریاست دانشکده با شهردار استان
جلسه ارتباط با جامعه ریاست دانشکده با شهردار استان
جلسه ارتباط با جامعه ریاست دانشکده با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی
جلسه ارتباط با جامعه ریاست دانشکده با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی
جلسه ارتباط با جامعه ریاست دانشکده با مسئولین آموزش وپرورش
ارتباط با جامعه ریاست دانشکده با مسئولین آموزش وپرورش
جلسه ارتباط با جامعه ریاست دانشکده با خیرین
جلسه ارتباط با جامعه ریاست دانشکده با خیرین

 
به دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی خوش آمدید.
متن مورد نظر
متن مورد نظر