به حوزه معاونت اداری، مالی  و مدیریت منابع دانشگاه محقق اردبیلی خوش آمدید.