ورود به سایت

 

دهمین جشنواره ملی حرکت - دانشگاه رازی کرمانشاه
دهمین جشنواره ملی حرکت - دانشگاه رازی کرمانشاه
دهمین جشنواره ملی حرکت - دانشگاه رازی کرمانشاه
دهمین جشنواره ملی حرکت - دانشگاه رازی کرمانشاه
دهمین جشنواره ملی حرکت - دانشگاه رازی کرمانشاه
دهمین جشنواره ملی حرکت - دانشگاه رازی کرمانشاه
نهمین جشنواره حرکت - ربات مین یاب
نهمین جشنواره حرکت - ربات دوپا
نهمین جشنواره حرکت - دومینو
نهمین جشنواره حرکت - انجمن حمایت
نهمین جشنواره حرکت - علوم پایه
نهمین جشنواره حرکت - سازه ماکارونی
نهمین جشنواره حرکت - پرتاب موشک
نهمین جشنواره حرکت - دانشکده مشگین شهر
نهمین جشنواره حرکت - دانشکده فنی
اختتامیه نهمین جشنواره حرکت - دسته جمعی
برگزاری اختتامیه دهمین جشنواره ملی حرکت
 

متن مورد نظر