مقام معظم رهبری
چهلمین سال دانشگاه
فرمت جدید رساله و پایان‌نامه‌ها
./find.php?item=9.453.13139.fa

 
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی
متن مورد نظر
متن مورد نظر