ورود به سایت

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد.
سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد.
السلام اي وادي کرببلا، السلام اي سرزمين پربلا، السلام اي جلوه گاه ذوالمنن، السلام اي کشته هاي بي کفن
السلام اي وادي کرببلا، السلام اي سرزمين پربلا، السلام اي جلوه گاه ذوالمنن، السلام اي کشته هاي بي کفن
ارتقاء رتبه 4  نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ارتقاء رتبه 4 نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دومین کنگره ملی عرفان در آثار مولانا در دانشگاه محقق اردبیلی
دومین کنگره ملی عرفان در آثار مولانا در دانشگاه محقق اردبیلی
دومین کنگره ملی عرفان در آثار مولانا در دانشگاه محقق اردبیلی
دومین کنگره ملی عرفان در آثار مولانا در دانشگاه محقق اردبیلی
دومین کنگره ملی عرفان در آثار مولانا در دانشگاه محقق اردبیلی
دومین کنگره ملی عرفان در آثار مولانا در دانشگاه محقق اردبیلی
السلام اي وادي کرببلا، السلام اي سرزمين پربلا، السلام اي جلوه گاه ذوالمنن، السلام اي کشته هاي بي کفن
السلام اي وادي کرببلا، السلام اي سرزمين پربلا، السلام اي جلوه گاه ذوالمنن، السلام اي کشته هاي بي کفن
رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
بازدید معاون و رئیس بین الملل دانشگاه قفقاز شهر قارص ترکیه از دانشکده ادبیات و علوم انسانی
بازدید معاون و رئیس بین الملل دانشگاه قفقاز شهر قارص ترکیه از دانشکده ادبیات و علوم انسانی
بازدید معاون و رئیس بین الملل دانشگاه قفقاز شهر قارص ترکیه از دانشکده ادبیات و علوم انسانی
بازدید معاون و رئیس بین الملل دانشگاه قفقاز شهر قارص ترکیه از دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 

به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی خوش آمدید.
متن مورد نظر
متن مورد نظر