ورود به سایت

به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی خوش آمدید.
 

سال 1398، سال رونق تولید گرامی باد.
سال 1398، سال رونق تولید گرامی باد.
چاپ سومین کتاب از سلسله کتابهای صفویلر توسط آقای دکتر حسن اسدی عضو هیأت علمی دانشکده
چاپ سومین کتاب از سلسله کتابهای صفویلر توسط آقای دکتر حسن اسدی عضو هیأت علمی دانشکده
 

متن مورد نظر
متن مورد نظر