ورود به سایت

به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی خوش آمدید.
 

خستگان عشق را ايام درمان خواهد آمد     *****     غم مخور آخر طبيب دردمندان خواهد آمد
خستگان عشق را ايام درمان خواهد آمد ***** غم مخور آخر طبيب دردمندان خواهد آمد
سال 1398، سال رونق تولید گرامی باد.
سال 1398، سال رونق تولید گرامی باد.
ارتقاء مرتبه علمی 4  نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ارتقاء مرتبه علمی 4 نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
چاپ سومین کتاب از سلسله کتابهای صفویلر توسط آقای دکتر حسن اسدی عضو هیأت علمی دانشکده
چاپ سومین کتاب از سلسله کتابهای صفویلر توسط آقای دکتر حسن اسدی عضو هیأت علمی دانشکده
 

متن مورد نظر
متن مورد نظر