عکس دکتر
عکس آقا

 
به حوزه معاونت اداری، مالی  و مدیریت منابع دانشگاه محقق اردبیلی خوش آمدید.