بازدید کارکنان اداره استاندارد از آزمایشگاه مرکزی
بازدید کارکنان اداره استاندارد از آزمایشگاه مرکزی
میکروسکوپ الکترونی SEM
میکروسکوپ الکترونی SEM
دستگاه اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR
دستگاه اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR
دستگاه آنالیز عنصری CHNSO
دستگاه آنالیز عنصری CHNSO
دستگاه GC-MS
دستگاه GC-MS
دستگاه تخلخل سنج BET
دستگاه تخلخل سنج BET
آغاز بکار دستگاه های Real-time PCR، Nanodrop و Termo cycler در بخش مولکولی آزمایشگاه مرکزی
آغاز بکار دستگاه های Real-time PCR، Nanodrop و Termo cycler در بخش مولکولی آزمایشگاه مرکزی
دستگاه پراش اشعه XRD)  X)
دستگاه پراش اشعه XRD) X)
چاپ و اهداء کتابچه HSE به اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
چاپ و اهداء کتابچه HSE به اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
خرید و اهدای جعبه کمک های اولیه به آزمایشگاه ها و کارگاه ها توسط HSE
خرید و اهدای جعبه کمک های اولیه به آزمایشگاه ها و کارگاه ها توسط HSE
خرید و اهدای سطل های ویژه پسماندهای بیولوژیک و شیمیایی توسط HSE
خرید و اهدای سطل های ویژه پسماندهای بیولوژیک و شیمیایی توسط HSE
بازدید دانشجویان از دستگاه های موجود در آزمایشگاه مرکزی
بازدید دانشجویان از دستگاه های موجود در آزمایشگاه مرکزی
بازدید دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی از آزمایشگاه مرکزی در هفته مشاغل
بازدید دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی از آزمایشگاه مرکزی به مناسبت هفته مشاغل
بازدید دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی از آزمایشگاه مرکزی به مناسبت هفته مشاغل
بازدید دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی از آزمایشگاه مرکزی به مناسبت هفته مشاغل
بازدید دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی از آزمایشگاه مرکزی به مناسبت هفته مشاغل
بازدید دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی از آزمایشگاه مرکزی به مناسبت هفته مشاغل
 

متن مورد نظر
متن مورد نظر
پیوند های مفید

AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE