به زیر بخش روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی خوش آمدید
محوطه دانشگاه
./find.php?item=15.4734.11576.fa
سال تولید - اشتغال و اقتصاد مقاومتی
./find.php?item=15.4734.12272.fa
سال تولید - اشتغال و اقتصاد مقاومتی
./find.php?item=15.4734.12273.fa
<a href='http://uma.ac.ir/content/12312/'>ارتقای مرتبه علمی 7 عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی</a>
./find.php?item=15.4734.12331.fa

 
روابط عمومی  دانشگاه محقق اردبیلی
متن مورد نظر
متن مورد نظر