فرمت جدید رساله و پایان‌نامه‌ها
./find.php?item=9.453.13139.fa
آن چیزی که ما از محیط دانشجویی‌مان انتظار داریم، پیشرفت علم، پیشرفت اندیشه سیاسی، عمق اندیشه دینی و ایمان دینی، عمق معرفت دینی و روشن‌بینی دینی، دست‏ یافتن به قلمروهای جدید، هم در زمینه علم، هم در زمینه سیاست و هم در زمینه معرفت دینی در محیط دانشجویی است.

 
کمیته دستگاهی حمایت از کرسی های نظریه پردازی
اخبار
متن مورد نظر
متن مورد نظر