منتخبین المپیاد غیر متمرکز سال 1396 - قطب4

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۴ | 

منتخبین المپیاد غیر متمرکز سال 1396 - قطب4

برنامه امتحانات مرحله نهایی المپیاد کشور- 29 و 30 تیرماه 1396  در دانشگاه تربیت مدرس

1

الهام

زمانی

محقق اردبیلی

ادبیات و زبا ن فارسی

2

رضا

منافی

محقق اردبیلی

شیمی

3

حسین

معصومی

محقق اردبیلی

فیزیک

4

گلمحمد

وقاری نیارق

محقق اردبیلی

ریاضی

5

عذرا

پورنساج هیر

محقق اردبیلی

ریاضی

6

محسن

زارع گلمغانی

محقق اردبیلی

مهندسی عمران

7

منصور

عابدی درآباد

محقق اردبیلی

مهندسی عمران

8

پریسا

سمیعی

محقق اردبیلی

مهندسی عمران

9

مریم

آقایی

محقق اردبیلی

علوم جغرافیایی

10

شیرین

عادل

محقق اردبیلی

علوم جغرافیایی

11

فاطمه

حسنی

محقق اردبیلی

علوم زمین

12

زهرا

حسی

محقق اردبیلی

علوم زمین

دفتر استعدادهای درخشان دانشگاهکد امنیتی را در کادر بنویسید