همایش ها

 شماره تماس مدیران - 1393/6/9 12:58
ردیف سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس
1 رییس دانشگاه دکتر گودرز صادقی هشجین 09142885800
3 مسئول دفتر رییس دانشگاه کمال نیکوزاد 09142885802
4 مدیر حراست علیرضا دستور 09142885803
5 رییس اداره روابط عمومی احد اقبالی 09142885804
6 رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی رضا عبدی 09142885805
7 مدیر بودجه و تشکیلات محسن عبدی 09142885806
8 مدیر نظارت و ارزیابی دکتر محمد ضارب نیا 09142885807
9 رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دکتر علی اشرف سلطانی 09142885808
10 مسوول مهمانسرای دانشگاه فرامرز جعفرزاده 09142885810
11 معاون پژوهشی و فناوری پروفسور محمد نریمانی 09142885812
12 مدیر پژوهشی دکتر یوسف عباسپور 09142885813
13 مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دکتر امیر حیدری 09142885814
14 مدیر اطلاع رسانی و کتابخانه دکتر حبیب شهبازی شیران 09142885815
15 رییس ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی دکتر مهدی داوری 09142885816
16 معاون اداری، مالی و مدیریت منابع پروفسور مهرداد محرم زاده 09142885817
17 مدیر اداری بهنام سروری 09142885818
18 مدیر مالی بهزاد قربانی 09142885819
19 معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دکتر مرتضی ابراهیمی 09142885820
20 مدیر تحصیلات تکمیلی پروفسور عبدالله برهانی فر 09142885821
21 مدیر آموزشی دکتر امید سفالیان 09142885822
22 مدیر دانشجویی دکتر اسماعیل گلی 09142885824
23 مدیر تربیت بدنی دکتر غلامرضا احمدزاده 09142885825
24 معاون فرهنگی و دانشجویی دکتر عباس فنی اصل 09142885826
25 مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دکتر فرشاد کیوان بهجو 09142885827
26 رئیس دانشکده علوم ریاضی دکتر داریوش لطیفی 09142885828
27 رئیس دانشکده فنی و مهندسی دکتر بهروز میرزایی 09142885829
28 رئیس دانشکده علوم پایه دکتر فاروق نصیری 09142885830
29 رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر حبیب ابراهیم پور 09142885831
30 رئیس دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دکتر جبرائیل رزمجو 09142885832
31 رئیس دانشکده کشاورزی مغان دکتر موسی ترابی 09142885834
32 رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پروفسور معرفت سیاه کوهیان 09142885835
33 رئیس دانشکده کشاورزی مشگین شهر دکتر مهدی جودی 09142885836
34 رئیس اداره استعدادهای درخشان، برنامه ریزی آموزشی و آموزشهای مجازی دکتر علی خالق خواه 09142885838