اساتید دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

گروه تکنولوژی تولیدات گیاهی

نام مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
رسول آذرمی استادیار Plant Production Technology AWT IMAGE
یاسر حسینی استادیار Irrigation and drainage AWT IMAGE
رحیم دیدار استادیار Plant Production Technology AWT IMAGE
حبیب مارالیان استادیار Plant Production Technology AWT IMAGE
مرتضی کامرانی استادیار Molecular Genetics and Genetic engineering AWT IMAGE
بهنام الهامی استادیار Plant Production Technology AWT IMAGE
عسگر عباداللهی استادیار Plant Production Technology AWT IMAGE
اصغر عبادی استادیار Plant Production Technology AWT IMAGE
منوچهر شیری استادیار Plant Production Technology AWT IMAGE
محمد حسن زاده استادیار Plant Production Technology AWT IMAGE
علی میرزازاده استادیار Plant Production Technology AWT IMAGE

گروه تکنولوژی تولیدات دامی

نام مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
سیامک قضائی استادیار Surgery and Anesthesiology AWT IMAGE
علی مجتهدین  استادیار Veterinary Physiology AWT IMAGE
سعید نیک بین استادیار Animal Production Technology AWT IMAGE
طاهر یلچی استادیار Animal Nutrition AWT IMAGE
وحید واحدی استادیار Animal Nutrition AWT IMAGE

گروه تکنولوژی آب

نام مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی

گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

نام مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
ابراهیم تقی نژاد استادیار طراحی ماشین های کشاورزی و  تکنولوژی پس از برداشت AWT IMAGE