اعضا - سهیلا صادقی‌رام


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهندس سهیلا صادقی‌رام | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهندس سهیلا صادقی‌رام

مربی گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
s_sadegiuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::