اعضا - خلیل ولی پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر خلیل ولی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دکتر خلیل ولی پور

دانشیار گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
kh_valipouruma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::